’ Ri­is- exit er ka­ta­stro­fal’ ’’

Cy­kel­eks­pert er ik­ke be­gej­stret for Tin­koff- Saxos be­slut­ning

BT - - RIIS SMIDT UD - GAL TI­M­ING Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ spor­ten. dk An­drew Hood

Jeg un­drer mig vir­ke­lig over tids­punk­tet her midt i cy­kel­sæ­so­nen med de helt sto­re eta­pe­løb li­ge rundt om hjør­net

Det er ef­ter­hån­den in­gen hem­me­lig­hed, at Bjar­ne Ri­is og Oleg Tin­ko­vs cy­kel­hold Tin­koff- Saxo brød de­res sam­ar­bej­de of­fi­ci­elt søn­dag af­ten. Tin­kov var langt fra enig med Ri­is’ af­slap­pe­de le­del­ses­stil og sat­te dan­ske­ren på porten.

Men den rus­si­ske rig­mands ti­m­ing er ka­ta­stro­fal, ly­der det fra en in­ter­na­tio­nal cy­kel­eks­pert.

Brud­det med Bjar­ne Ri­is kom­mer på et sær­de­les tæt­pak­ket tids­punkt i cy­kel­sæ­so­nen. Klas­si­ker- lø­be­ne bli­ver kørt i dis­se uger, og li­ge rundt om hjør­net be­gyn­der de sto­re eta­pe­løb - star­ten­de med Giro d’Ita­lia i maj.

Der­for er tids­punk­tet for brud­det over­ra­sken­de, og det vir­ker ik­ke helt ve­lover­ve­jet, me­ner den ame­ri­kan- ske cy­kel­jour­na­list An­drew Hood.

» Jeg un­drer mig vir­ke­lig over tids­punk­tet her midt i cy­kel­sæ­so­nen med de helt sto­re eta­pe­løb li­ge rundt om hjør­net. Det er jo her, Tin­koff- Saxo og Con­ta­dor for al­vor skal præ­ste­re, og brud­det med Ri­is kan få ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for hol­det på kort sigt, « vur­de­rer An­drew Hood.

Net­op Al­ber­to Con­ta­dor og Bjar­ne Ri­is står hin­an­den nær. Bjar­ne Ri­is er en af de få i cy­kel­mil­jø­et, der er helt tæt på spa­ni­e­ren, og han stod støt­ten­de bag ham gen­nem den tur­bu­len­te ’ bøf­sag’.

Ri­is var igen i år til­tænkt en alt­af­gø­ren­de rol­le i for­sø­get på at få Con­ta­dor øverst på skam­len til det fo­re­stå­en­de Tour de Fran­ce. At Ri­is nu er væk, er dår­li­ge nyhe­der for Al­ber­to Con­ta­dor.

» Det er et stort pro­blem for Con­ta­dor, at han nu skal ha­ve en ny chef så tæt på sæ­so­nens helt sto­re mål, Tour de Fran­ce. Han må væ­re ry­stet i dis­se da­ge, « si­ger An­drew Hood.

Ind­til nu har Al­ber­to Con­ta­dor ik­ke væ­ret ude at kom­men­te­re på Bjar­ne Ri­is’ brud med Tin­koff- Saxo.

Bjar­ne Ri­is er smidt på porten

på et tids­punkt, der er ka­ta­stro­falt, me­ner An­drew Hood.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.