HER ER DIT HOL

Træ­ner Bo Hen­rik­sen har fulgt U21- lands­hol­det tæt og gi­ver her sit bud på den ide­el­le EMop­stil­ling

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STAR­TOP­STIL­LING Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk

Her er dit hold, Jess Thorup.

I af­tes spil­le­de det suc­ces­ri­ge dan­ske U21- lands­hold test­kamp mod USA på Lyng­by Sta­dion. Det var sam­ti­dig spil­ler­nes sid­ste chan­ce for at vi­se sig frem, in­den land­stræ­ner Jess Thorup skal ud­ta­ge sin trup til EM- slut­run­den i Tjek­ki­et til som­mer.

Lands­hol­det har væ­ret sam­let de se­ne­ste par uger og har spil­let fle­re træ­nings­kam­pe - og der be­gyn­der så småt at teg­ne sig et bil­le­de af, hvil­ke 11 spil­le­re, der star­ter i den før­ste EM- kamp mod Tjek­ket 17. ju­ni i Prag. BT har al­li­e­ret sig med AC Hor­sen­stræ­ner Bo Hen­rik­sen, der som tv- eks­pert har fulgt U21hol­det tæt, og han har sat Jess Thorups start- 11’ er.

EM- PRO­GRAM­MET

DAN­MARK SPIL­LER TRE IND­LE­DEN­DE KAM­PE VED U21- EM I PRAG. PRO­GRAM­MET ER SOM FØL­GER:

Ni­co­laj Thomsen ( AaB)

Jonas Knudsen ( Es­b­jerg) Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg ( Bay­ern Mün­chen/ Augs­burg)

ONS­DAG 1. APRIL 2015

Lucas Andersen ( Ajax)

Jo­res Oko­re ( Aston Vil­la)

Thomsen får lov at star­te på ven­stre­kant­po­si­tio­nen. Og i mod­sæt­ning til Poul­sen bli­ver han den kant, der kom­mer til at træk­ke ind i ba­nen og spil­le i mel­lem­rum­me­ne sam­men med Lucas Andersen. Al­ter­na­ti­ver: Pio­ne Si­sto ( FCM), Vik­tor Fischer ( Ajax) Pi­er­re- Emi­le gi­ver sig selv, selv­om Jess nok - li­ge­som ved Oko­re - kom­mer til at und­væ­re ham i en del af for­lø­bet pga. for­plig­tel­ser hos A- lands­hol­det. Men hvis Pi­er­re- Emi­le har lyst til at ta­ge med, skal han selv­føl­ge­lig med. Han er jo helt out­stan­ding, og han er en kæm­pe vin­der. Al­ter­na­ti­ver: An­dreas Christensen Jens Jøs­son ( AGF). Han kom­mer stort set kon­stant op langs ven­stresi­den. Han er en frem­ra­gen­de ven­stre­ba­ck, der har gjort det fan­ta­stisk for Es­b­jerg i rig­tig lang tid. Al­ter­na­ti­ver: Riza Dur­mizi ( Brønd­by), Pa­tri­ck Da Silva ( Brønd­by)

( Chel­sea), Igen... her kan det bli­ve hvem som helst. Men jeg har et fan­ta­stisk godt øje til Lucas Andersen, som er helt out­stan­ding. Han er helt vild i mand- mand- si­tu­a­tio­ner, og han kan sæt­te mod­stan­der­ne af og sæt­te si­ne eg­ne i spil. Og så er han god i mel­lem­rum­me­ne. Al­ter­na­ti­ver: Ras­mus Falk ( OB), Dan­ny Amankwa ( FCK). Man­den spil­ler Pre­mi­er Le­ague hver we­e­kend, så han skal selv­føl­ge­lig med. Det er en lil­le bét for Jess Thorup, at han nok først kan rå­de over Oko­re sent i for­lø­bet, da Jo­res sand­syn­lig­vis og­så skal med på A- lands­hol­det. Al­ter­na­ti­ver: Fre­de­rik Sø­ren­sen ( Vero­na), Pa­tri­ck Ban­gaard ( FCM)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.