LD, JESS

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ONS­DAG 1. APRIL 2015

An­dreas Cornelius ( FC Kø­ben­havn)

Jan­nik Vestergaard ( Wer­der Bre­men)

Fre­de­rik Røn­now ( AC Hor­sens)

Yus­suf Poul­sen ( RB Leipzig)

Las­se Vi­gen Christensen ( Ful­ham)

Ale­xan­der Scholz ( Stan­dard Lie­ge)

Jeg tror, det bli­ver An­dreas Cornelius på top­pen. Han kom­mer med en del er­fa­ring i ba­ga­gen. Men det kun­ne og­så væ­re Emil Berg­gre­en, som jeg har haft i Brøns­høj. Jeg tror, Emil kom­mer til at sco­re man­ge mål i de næ­ste par må­ne­der. Al­ter­na­ti­ver: Emil Berg­gre­en ( Brauns­chweig), Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen ( Ran­ders) Der er mas­ser af mu­lig­he­der på den­ne po­si­tion, men han skal med. Han er jo byg­get som en bjørn! Jeg har stort set al­drig set en dansk spil­ler, som har så me­get po­wer, kraft og at­ti­tu­de, og så er han en vin­der. Den mand er alt­af­gø­ren­de for U21- lands­hol­det. Al­ter­na­ti­ver: Fre­de­rik Sø­ren­sen ( Vero­na), Pa­tri­ck Ban­gaard ( FCM) Her væl­ger jeg min må­l­mand i Hor­sens. Men i ste­det for Røn­now kun­ne det og­så væ­re Jakob Busk, som jeg og­så har haft. Det er to må­l­mand, som jeg rig­tig godt kan li­de, og Jess Thorup har vir­ke­lig et luksuspro­blem. Men det bli­ver Røn­now, som er helt out­stan­ding. Han bli­ver bed­re og bed­re, og jeg har ik­ke set så­dan en re­ak­tions­ev­ne si­den Lars Høgh. Al­ter­na­ti­ver: David Jensen ( FCN), Jakob Busk ( FCK/ San­defjord)

Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen, Hen­ning Bag­ger, Keld Navn­toft, Claus Fi­sker, Iris Han har så me­get kraft og så me­get po­wer. Han lø­ber ek­stremt hur­tigt og er fan­ta­stisk i si­ne dy­be løb. Li­ge­som på A- lands­hol­det skal U21 bru­ge en hur­tig kant, der kan lø­be i dyb­den. Jeg tror, det bli­ver Yus­suf frem for Uf­fe Bech. Aler­na­ti­ver Uf­fe Bech ( FCN), An­drew Hjulsa­ger ( Brønd­by) Der er så man­ge mu­lig­he­der på den cen­tra­le midt­ba­ne. Men jeg tror, at Las­se Vi­gen star­ter, for han spil­ler for Ful­ham hver gang. Men der er så man­ge spil­le­re til den plads. Al­ter­na­ti­ver: Chri­sti­an Nør­gaard Yous­sef Tou­touh ( FCK)

( Brønd­by), Her bli­ver det Scholz. Han er frem­ra­gen­de frem ad ba­nen, hvor han kom­mer med no­get po­wer, ener­gi og tro på tin­ge­ne. Han er ge­ne­relt en dyg­tig spil­ler, der har be­vist sit værd gen­nem en læn­ge­re pe­ri­o­de i Bel­gi­en. Al­ter­na­ti­ver: Ry­an Laur­sen ( Es­b­jerg), Mikkel Des­ler ( OB)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.