Cornelius skarp i sejr over USA

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DANSK SUC­CES Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

For Yus­suf Poul­sen, Chri­sti­an Nør­gaard, Ras­mus Falk og de re­ste­ren­de ak­tø­rer på det dan­ske U21- lands­hold var det i af­tes sid­ste chan­ce for at vi­se sig frem i na­tio­nal­drag­ten i ven­skabs­kam­pen mod USA i Lyng­by, in­den Jess Thorup i maj skal ud­ta­ge trup­pen til som­me­rens EM- slut­run­de.

Godt nok re­ste­rer der sta­dig en ven­skabs­kamp mod Sve­ri­ge 11. ju­ni, in­den trup­pen dra­ger til Tjek­ki­et og ta­ger hul på grup­pe­spil­let 17. ju­ni mod EM- vær­ter­ne. Men U21- land­stræ­ne­ren får ik­ke lov til at ha­ve sit hold sam­let igen, in­den han skal af­le­ve­re det gæl­den­de EM- hold­kort med 23 spil­le­re til det eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­for­bund, UE­FA.

Saft og kraft

Ge­ne­relt er U21- lands­hol­det spæk­ket med saft og kraft. Især i of­fen­si­ven står Jess Thorup med luksusproblemer, når han skal navn­gi­ve de 11 star­ten­de spil­le­re i den vel­kend­te 4- 3- 3- for­ma­tion, som vi og­så ken­der fra Mor­ten Ol­sens A- lands­hold.

Yus­suf Poul­sen, Lucas Andersen, Ni­co­laj Thomsen, Uf­fe Bech, Pio­ne Si­sto, Las­se Vi­gen Christensen og Vik­tor Fischer er blot nog­le af bej­ler­ne til de to kan­ter. Godt nok er de fi­re sidst­nævn­te ska­det el­ler på vej til­ba­ge fra ska­der, men det ven­tes, at de bli­ver klar til EM.

Læg der­til en spil­ler som Pi­er­reE­mi­le Højb­jerg, der med al sand­syn­lig­hed kom­mer til at spil­le 6’ er- po­si­tio­nen ved som­me­rens slut­run­de.

Jess Thorup rå­der over Emil Berg­gre­en, Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen og An­dreas Cornelius til den for­re­ste an­gri­ber­po­si­tion, og i af­tes på det regn- og storm­ful­de Lyng­by Sta­dion var det FCK- spil­le­ren Cornelius, der bedst fik de­mon­stre­ret si­ne ev­ner.

Han star­te­de godt nok på bæn­ken mod USA, men den 192 cen­ti­me­ter hø­je og brølstær­ke dan­sker fik hur­tigt vist sig frem ef­ter at væ­re ble­vet skif­tet ind i pau­sen. Blot syv mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg vend­te han flot rundt i fel­tet og ham­re­de bol­den ned i hjør­net i van­lig kraft­fuld stil.

Cornelius- må­let blev kam­pens ene­ste. Nu er re­sten op til U21- land­stræ­ner Jess Thorup.

An­dreas Cornelius ( tv.) score­de for Dan­mark i ven­skabs­kam­pen mod USA. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.