GLENTOFTE ’’

BT kan af­slø­re, at Her­nings borg­me­ster har sto­re pla­ner for fejrin­gen af FC Midtjyl­lands før­ste dan­ske mester­skab

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HEM­ME­LIGT NO­TAT Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl mcs@ spor­ten. dk Lars Krarup, borg­me­ster i Her­ning

Det ærg­rer mig, at du har få­et fat i det no­tat, men ja, det er kor­rekt, at vi er gå­et i gang med at se på, hvor­dan vi på en sær­lig må­de kan mar­ke­re klub­bens før­ste mester­skab

Glen Rid­ders­holm og hans spil­le­re kan se frem til at bli­ve fejret til den helt sto­re guld­me­dal­je, hvis det som ven­tet lyk­kes dem at vin­de det før­ste dan­ske mester­skab til FC Midtjyl­land.

BT er kom­met i be­sid­del­se af et fortroligt- stemp­let no­tat fra borg­mester­kon­to­ret i Her­ning, der vi­ser, at den sports­gla­de Ven­stre- borg­me­ster, Lars Krarup, er klar med en hel li­ste af idéer til fejring af He­dens hel­te, og det er ik­ke små­ting, han har i stø­be­ske­en.

Blandt for­sla­ge­ne er æn­drin­ger af nav­ne­ne på Her­ning­for­stæ­der­ne Lind, hvor Glen Rid­ders­holm bor, og Ki­bæk, som Kri­sti­an Bach- Bak vok­se­de op i. Hvis Krarups for­slag bli­ver ved­ta­get, bli­ver Lind til Glen­toft e, mens Ki­bæk skift er navn til en­ten Ki­bæk- Bæk el­ler Ki­bach- Bak.

Yder­li­ge­re til­tag

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har by­rå­det, hvor borg­meste­rens eget par­ti har ab­so­lut fl er­tal, ta­get po­si­tivt imod de el­lers no­get ut­ra­di­tio­nel­le for­slag og er nu an­gi­ve­ligt i gang med at ud­vi­de li­sten med yder­li­ge­re til­tag, så­dan som de op­for­dres til i no­ta­tet.

Borg­meste­ren hav­de hå­bet at kun­ne hol­de do­ku­men­tet in­ter­nt, men be­kræft er, at han øn­sker at mar­ke­re FC Midtjyl­lands før­ste dan­ske mester­skab på ut­ra­di­tio­nel vis.

Ær­ger­lig over af­slø­ring

» Det ærg­rer mig, at du har få­et fat i det no­tat, men ja, det er kor­rekt, at vi er gå­et i gang med at se på, hvor­dan vi på en sær­lig må­de kan mar­ke­re klub­bens før­ste mester­skab. Jeg har ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer for nu­væ­ren­de, men jeg vil godt un­der­stre­ge, at der sta­dig er man­ge po­int at spil­le om, og at vi - li­ge­som FCM - ik­ke ta­ger no­get for gi­vet end­nu, « si­ger borg­me­ster Lars Krarup ( V) til BT.

Hvis FC Midtjyl­land kan hol­de for­sprin­get på 11 po­int ned til FC Kø­ben­havn, vil hol­det med en sejr over FC Vestsjæl­land i Sla­gel­se 20. maj kun­ne løft e mester­skabs­po­ka­len for før­ste gang. Det er om præ­cis 50 da­ge, hvis man med­reg­ner da­gen i dag, 1. april.

Hvis Glen Rid­ders­holm ( ne­derst tv.) kan hol­de ar­me­ne op­pe he­le vej­en til sid­ste spil­ler­un­de i Su­per­liga­en, er Her­nings borg­me­ster, Lars Krarup ( øverst tv.), klar med den helt sto­re fejring af by­ens Su­per­liga- hold, vi­ser et fortroligt no­tat fra borg­meste­ren, som BT er kom­met i be­sid­del­se af. Fo­to: Claus Fi­sker, Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.