TIP BT 19 2 9 SPAR­KET UD

Kon­ser­va­tiv kreds­for­mand eks­klu­de­ret, ef­ter at han i BT af­slø­re­de en pin­lig sag om bag­va­skel­se

BT - - NYHEDER - SMS/ MMS: Mail: Te­le­fon: An­dreas Kar­ker

HAR DU ET

TIL BT?

Send til 1929, skriv TIPBT med dit tip.*

Send dit tip, bil­le­der el­ler vi­deo til 1929@ bt. dk.

3375 7533.

K- SKAN­DA­LE

Ons­dag kl. 17.00 blev han i imid­ler­tid eks­klu­de­ret af par­ti­et på et ha­stigt sam­men­kaldt ek­stra­or­di­nært ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­de.

I en med­del­el­se til par­tiets med­lem­mer, som BT er i be­sid­del­se af, skri­ver par­ti­se­kre­tær Sø­ren Vand­sø i et luk­ket forum på Fa­ce­book:

’ Den kon­ser­va­ti­ve ho­ved­be­sty­rel­se har i enstem­mig­hed blandt de frem­mød­te valgt at eks­klu­de­re Bri­an Møl­leb­jerg på bag­grund af de hand­lin­ger, han har fo­re­ta­get un­der den så­kald­te BT- sag’, skri­ver par­ti­se­kre­tæ­ren.

Fik et ul­ti­ma­tum

Bri­an Møl­leb­jerg er dybt ry­stet. Han blev stil­let over­for et ul­ti­ma­tum, for­kla­rer han:

» Jeg blev tirs­dag af­ten rin­get op af ( næst­for­mand, red.) Lars Hen­rik Hejl­sen. Han bad mig over­ve­je, om jeg selv vil­le træk­ke mig el­ler de skul­le ind­kal­de til ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­de og stem­me om at få mig eks­klu­de­ret. Jeg rin­ge­de ons­dag mor­gen og sag­de, at jeg ik­ke kun­ne slip­pe De Kon­ser­va­ti­ve, som har væ­ret så stor en del af mit liv, si­den jeg var 14 år. Ons­dag af­ten fik jeg så mail om, at jeg er ble­vet eks­klu­de­ret på et mø­de, de ud­mær­ket vid­ste jeg ik­ke kun­ne kom­me til, for­di jeg er i Tys­kland. Jeg kan ba­re si­ge, at det her er en hævn mod mig. De ma­fia- me­to­der, som jeg har ad­va­ret om, bli­ver brugt mod mig selv. Men i ste­det for at sluk­ke il­de­bran­den, så smadrer de bran­da­lar­men. Det er helt uvir­ke­ligt, « si­ger en dybt be­rørt Bri­an Møl­leb­jerg.

Det er BT, der har af­slø­ret, at en me­d­ar­bej­der i Den Kon­ser­va­ti­ve Pres­se­tje­ne­ste, Mor­ten Sche­els­beck for­søg­te at læk­ke en falsk hi­sto­rie til Ek­stra Bla­det om, at Mads Hol­ger i fuld­skab skul­le ha­ve ra­se­ret et ho­tel­væ­rel­se. Den kon­ser­va­ti­ve kan­di­dat Ru­ne Kristensen kom til at af­slø­re sa­gen i en sam­ta­le med en fre­elan­ce- jour­na­list, som han fejl­ag­tigt tro­e­de var fra Ek­stra Bla­det, og sam­ta­len blev op­ta­get på bånd.

Det var Bri­an Møl­leb­jerg, der på det tids­punkt plan­lag­de at op­stil­le Mads Hol­ger i Tår­n­by, og han blev dybt ry­stet over bag­va­skel­sen af hans kan­di­dat.

Tirs­dag sag­de Bri­an Møl­leb­jerg til BT, at da­væ­ren­de par­ti­for­mand Lars Bar­fo­ed hav­de lo­vet at gø­re no­get ved sa­gen, men at in­tet var sket, og som do­ku­men­ta­tion ved­lag­de han en bånd­op­ta­gel­se af hans te­le­fon­sam­ta­le med Lars Bar­fo­ed.

Al­le­re­de tirs­dag af­ten blev Møl­leb­jerg alt­så stil­let over- for et ul­ti­ma­tum og ons­dag smidt helt ud af par­ti­et, som han har væ­ret hans liv si­den han var te­e­na­ger.

Mund­kurv på

’ Kom­mu­ni­ka­tions­chef Ben­ny Dams­gaard og jeg har gen­tag­ne gan­ge af­talt med Bri­an Møl­leb­jerg, at han ik­ke skul­le ud­ta­le sig til pres­sen yder­li­ge­re. Det har han ind­vil­li­get i. Al­li­ge­vel har han valgt at bry­de den­ne kla­re af­ta­le ved dels at ud­ta­le sig til pres­sen uden at ori­en­te­re Ben­ny Dams­gaard el­ler mig på for­hånd, og dels ud­le­ve­re bånd­op­ta­gel­ser af pri­va­te sam­ta­ler samt in­tern mail­kor­re­spon­den­ce til BT’, skri­ver Sø­ren Vand­sø.

» Jeg kan be­kræf­te, at Bri­an Møl­leb­jerg er ble­vet eks­klu­de­ret for par­tiska­de­lig virk­som­hed. Vi har ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer, « si­ger Ben­ny Dams­gaard

Bri­an Møl­leb­jerg kla­ge­de i BT tirs­dag over at der ik­ke blev gj­kort no­get ved bag­va­skel­sessga­fen. Ons­dag blev han eks­klu­de­ret. Ar­kiv­fo­to: Sø­ren Bid­strup

kar­ker@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.