In­gen skjult dags­or­den

BT - - DEBAT - HAN­DI­CAP Sko­vlun­de FART­GRÆN­SER Tra­fi kord­fø­rer for Ven­stre

Le­ne Trel­de

Man ta­ger sig til ho­ve­d­et, når man hø­rer, at den fy­sisk han­di­cap­pe­de by­rå­dspo­li­ti­ker Kri­sti­an He­gaard er dømt in­ha­bil af kol­le­ga­er­ne i Fre­dens­borg, når det gæl­der for­hand­lin­ger om be­spa­rel­ser på han­di­ca­p­om­rå­det. Be­slut­nin­gen vir­ker bå­de men­ne­ske­lig uet­isk, og sam­ti­dig er det en grov be­skyld­ning, at Kri­sti­an He­gaard grun­det sit han­di­cap skal mistæn­kes for at ha­ve en skjult dags­or­den og der­for er ueg­net til at del­ta­ge i for­hand­lin­ger på han­di­ca­p­om­rå­det.

Hvad så med svagtse­e­en­de el­ler dår­ligt gå­en­de, kan de hel­ler ik­ke del­ta­ge i så­dan­ne for­hand­lin­ger? El­ler kan gravi­de over­ho­ve­det for­hand­le bar­selspol­tik?

Byå­ds­med­lem­mer­ne i Fre­dens­borg bør ha­ve rø­de ører, og man må hå­be, at Kri­sti­an He­gaaard kø­rer sa­gen vi­de­re til al­ler­sid­ste in­stans, så man ik­ke frem­ti­den skal op­le­ve, at han­di­cap­pe­de ude­luk­kes og mistæn­ke­lig­gø­res i vis­se for­hand­lin­ger, blot for­di de har et han­di­cap.

Kri­sti­an Pihl Lorentzen

I Tys­kland til­la­des hø­je­re ha­stig­he­der på ve­je­ne end i Dan­mark. Det er bl. a. til­ladt at kø­re 100 km/ t på lan­de­ve­je­ne, og på trods her­af er an­tal­let af tra­fi kdræb­te pr. ind­byg­ger i Tys­kland ik­ke hø­je­re end i Dan­mark. Be­ty­der det, at ty­sker­ne er bed­re til at kø­re bil end os dan­ske­re? Det me­ner jeg ik­ke. Diff eren­ti­e­ret fart med for­nuft er di­rek­te for­bed­ren­de for tra­fi ksik­ker­he­den.

Der­for har Ven­stre sam­men med de an­dre bor­ger­li­ge par­ti­er frem­sat et be­slut­nings­for­slag, hvor vi læg­ger op til, at den til­lad­te ha­stig­hed bli­ver sat op til 90 km/ t på lan­de­ve­je og 100 km/ t på mo­tortra­fi kve­je. Det skal kom­bi­ne­res med skilt­ning med la­ve­re ha­stig­hed på far­li­ge ste­der. Det vil styr­ke tra­fi kmora­len og vilj­en til at respek­te­re fart­reg­ler­ne.

Kri­sti­an He­gaard er med­lem af by­rå­det i Fre­dens­borg for De Ra­di­ka­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.