DR skyg­ger me­re, end sundt er

ME­NER

BT - - DEBAT -

DR har i uge­vis fejret til­løb til egen 90 års fød­sels­dag. Me­re til lyk­ke, og h vor er der sket me­get. DR ER I dag til ste­de i al­le gen­rer og på al­le plat­for­me , for DR vil helst nå det he­le for de mil­li­ar­der, der til­fl yder virk­som­he­den hvert år. Gam­le mål­sæt­nin­ger om at kom­me ud i Dan­mark og præ­sen­te­re di­ver­si­tet er smidt ud. Det er nem­me­re med ind­køb af uden­land­ske pro­duk­tio­ner og stu­die- op­ta­gel­ser, for det mo­der­ne DR skal nå så me­get. BE­STRÆ­BEL­SEN PÅ AT kun­ne al­ting har selvsagt kon­se­kven­ser for de pri­va­te ak­tø­rer.

Nu er der næp­pe man­ge men­ne­sker, der har ondt af me­di­er. Men fo­re­stil dig så, at Det Kon- ge­li­ge Te­a­ter for ge­val­di­ge mil­li­ardtilskud plud­se­lig åb­ne­de fl ere hund­re­de te­a­tre, kon­cert­sa­le, bi­o­gra­fer, go­cart­ba­ner, paint­ball- are­na­er og bowling­hal­ler. Og i øv­rigt til­bød gra­tis ad­gang al­le ugens da­ge. Vil­le man mon ac­cep­te­re den neds­melt­ning, det vil­le be­ty­de for de pri­va­te ak­tø­rer? Vil­le no­gen over­ve­je at spør­ge, om Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter skul­le blan­de sig overalt for så man­ge af dan­sker­nes pen­ge? STA­TEN ER I dag den klart stør­ste ak­tør på det dan­ske me­di­e­mar­ked, og den får på DR med alt fra ’ X Fa­ctor’, Hol­lywood­fi lm, bør­ne- ka­na­ler, X Ga­mes, po­p­mu­sik og tabloid nyheds­for­mid­ling på net­tet og så i øv­rigt en del ge­nud­sen­del­ser, når der skal træk­kes luft ind til at nå end­nu bre­de­re ud. DR ta­ger me­get ger­ne den di­rek­te kon­kur­ren­ce med et pri­vat me­di­e­mar­ked, som dår­ligt kan fi nde for­ret­nings­mo­del­ler, DR ik­ke over­skyg­ger. DR spray­ma­ler for sta­tens pen­ge uden et de­fi ne­ret fo­kus, iføl­ge kri­ti­ke­re der­med uden den for­nød­ne kva­li­tet og helt klart til ulem­pe for al­le an­dre, der måt­te ha­ve lyst til at dri­ve me­di­e­virk­som­hed. Selv om det bli­ver kaldt kul­turtra­di­tion, er det sta­dig be­skæm­men­de. ffj

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.