HJEM­ME HOS DET PO­LI­TI­SKE DYR ’’

Val­get er nær. Po­li­ti­ke­re har travlt med at mar­keds­fø­re sig som an­det end po­li­ti­ke­re – som men­ne­sker

BT - - DEBAT -

Han bor alt­så pænt, ham Dan Jør­gen­sen. « Så­dan sag­de en kol­le­ga for­le­den eft er at ha­ve stu­de­ret, hvor­dan fø­de­va­re­mi­ni­ste­ren har ind­ret­tet sig i en lej­lig­hed i det in­dre Kø­ben­havn. Dan Jør­gen­sen vi­ste an­kel­støv­ler fra Paul Smith, kø­le­skab med økokyl­ling og en va­ri­e­ret bog­s­am­ling frem i det po­pu­læ­re DR- pro­gram ’ Ken­der du ty­pen’ og fi k ord med på vej­en fra to livs­stil­s­eks­per­ter og blev kaldt ’ et ek­stremt spæn­den­de men­ne­ske.’ PRO­GRAM­MET GAV NYT liv til de­bat­ten om po­li­ti­ke­re, der op­træ­der i me­di­er­ne med pri­va­te og per­son­li­ge for­tæl­lin­ger. Om ri­si­ko­en for at an­ta­ste al­voren i det po­li­ti­ske ar­bej­de og for at bli­ve en ka­ri­ka­tur af sig selv i ive­ren eft er at væ­re på. Iføl­ge de­bat­tør og sog­ne­præst Sø­ri­ne Got­fred­sen er po­li­ti­ker­ne alt for vil­li­ge til at del­ta­ge i pro­gram­mer som ’ Vild med dans’ og alt for me­get til fals for at væ­re syn­li­ge.

Men de, der kun­ne øn­ske sig, at po­li­ti­ker­ne luk­ker af for de per­son­li­ge og pri­va­te be­ret­nin­ger, må indstil­le sig på en an­den vir­ke­lig­hed. Med nedtæl­lin­gen til fol­ke­tings­valg vil vi se end­nu fl ere po­li­ti­ke­re ha­ve travlt med at mar­keds­fø­re sig som an­det end po­li­ti­ke­re – nem­lig som men­ne­sker. I den­ne uge duk­ke­de Li­be­ral Al­li­an­ces kul­tu­r­ord­fø­rer Mette Bock op i ’ Ken­der du ty­pen’, hvor se­er­ne hør­te om hen­des rød­strøm­pe­for­tid, hjem­me­føds­ler, fre­dags­hyg­gemad og fa­vo­rit­fi lm. Til Ra­dio24­syv for­tal­te Lars Løk­ke Ras­mus­sen om sin fa­mi­lie, sit for­hold til re­li­gion, og at det var en blan­det op­le­vel­se at fyl­de 50, for­di der var så me­get blæst om hans po­si­tion som for­mand for Ven­stre.

Dansk Fol­ke­par­tis le­der Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, der el­lers har bran­det sig selv som po­li­tisk tal­nørd i of­fent­lig­he­den, for­tal­te i den­ne uge om si­ne kul­tu­ro­p­le­vel­ser til al­tin­get. dk. På in­gen må­de en ud­stil­ling af pri­vat­li­vet, men dog et glimt af men­ne­sket bag po­li­ti­ke­ren. IN­DI­MEL­LEM BLI­VER VI i me­di­er­ne skudt i sko­e­ne, at vi går for tæt på po­li­ti­ker­ne, men at po­li­ti­ker­ne og­så sy­nes, at de­res pri­vat­liv er in­ter­es­sant, når de vel at mær­ke selv sæt­ter dags­or­de­nen, er DR2- se­ri­en ’ Det po­li­ti­ske men­ne­ske’ se­ne­ste be­vis på. Her blev se­er­ne og der­med væl­ger­ne in­vi­te­ret in­den­for i pri­va­ten til be­ret­nin­ger om op­vækst, kri­ser og skils­mis­se. Be­ret­nin­ger­ne er med til at gi­ve par­ti­le­der­ne en bre­de­re Hvad kan vi gø­re for at ven­de ud­vik­lin­gen? pro­fi l og et ind­blik i, hvad der dri­ver dem. Men som væl­ger skal man selv­føl­ge­lig ik­ke væ­re blind for, at der nu en­gang er ta­le om en re­di­ge­ret vir­ke­lig­hed, når en po­li­ti­ker selv spil­ler ’ fa­mi­lie­kor­tet’.

Fra ame­ri­kansk po­li­tik er det vel­kendt, at væl­ger­ne for­hol­der sig til ’ he­le pak­ken’. Po­li­ti­ke­ren, men­ne­sket og fa­mi­li­en bag. Så ud­talt er bil­le­det ik­ke her­hjem­me, men dan­ske po­li­ti­ke­re ved godt, at man­ge væl­ge­re helst er fri for tra­kas­se­ri­er­ne mel­lem rø­de og blå og hel­ler ik­ke or­ker at sæt­te sig ind i al­le tal og ar­gu­men­ter. I STE­DET TA­GER de det, eks­per­ter kal­der en ’ men­tal gen­vej,’ og så lan­der kryd­set må­ske ved en kan­di­dat, der frem­står sym­pa­tisk. Det ta­ger po­li­ti­ker­ne selv­føl­ge­lig høj­de for i egen mar­keds­fø­ring. Bå­de det po­li­ti­ske, det per­son­li­ge og det pri­va­te er i spil. Ik­ke mindst når tviv­len­de væl­ge­re skal over­be­vi­ses.

Det er ik­ke til­fæl­digt, at top­po­li­ti­ke­re si­ger ja til fri­ka­del­les­teg­ning hjem­me i køk­ke­net – med tv på. Det er for­di, de tror, at det vir­ker. Og som Dan Jør­gen­sen sag­de til DRs livs­stil­s­eks­per­ter, der tak­ke­de, for­di de måt­te kig­ge in­den­for: ’ Det er be­stemt mig, der tak­ker’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.