PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

METTE REI­S­SMANN ANN LEHMANN ERI­CH­SEN Man­ge børn har al­drig få­et et ’ nej’ fra de­res for­æl­dre. Jeg har be­søgt en ung mand med Luksus­fæl­den, som for­tal­te, at han på sin 18- års fød­sels­dag lån­te 200.000 kr. i ban­ken. Så­dan op­stod hans gæld, og der er man­ge som ham. Det står især skidt til i ud­kantskom­mu­ner, hvor man­ge un­ge ik­ke har nok ud­dan­nel­se til at få et fast ar­bej­de. Den ty­pe un­ge fal­der og­så nem­me­re for hur­ti­ge lån, så de ram­mes hår­de­re af, at vi f. eks. kan lå­ne pen­ge via vo­res smartp­ho­nes nu om da­ge.

Vi er be­gyndt at un­der­vi­se fol­ke­sko­le­e­le­ver i pri­va­tø­ko­no­mi, og det vil hjæl­pe. Det kan og­så væ­re en mu­lig­hed, at po­li­ti­ker­ne ved lov be­stem­mer, at der skal væ­re en for­sin­kel­ses­fak­tor på hur­ti­ge lån, så man tvin­ges til li­ge at tæn­ke sig om.

For­bru­ge­rø­ko­nom hos Nor­dea

Vært på pro­gram­met Luksus­fæl­den og MF for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.