Rej­se­fest til 15

Chef for hjem­me­vær­net Finn Wink­ler bru­ger kas­sen på USA- rej­ser. Nu mø­der især en tur til Hawaii kri­tik

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk kaak@ bt. dk Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk Bent Gre­ve, pro­fes­sor i sam­funds­vi­den­skab Hy­att Re­gen­cy Resort, Mon­te­rey Hilt­on Hawai­i­an Vil­la­ge, Ho­no­lu­lu

AF­SLØ­RING

Kaa­re Kron­berg Mens for­sva­ret skal spa­re, fy­rer ge­ne­ral­ma­jor og chef for hjem­me­vær­net Finn Wink­ler en for­mue af på rej­ser.

I 2012, 2013 og 2014 brug­te han 181.908 kr. på ud­lands­rej­ser. De fi­re dy­re­ste af Finn Wink­lers rej­ser til USA har ale­ne ko­stet 153.462 kr.

Det kan BT i dag af­slø­re på bag­grund af en ræk­ke ak­tind­sig­ter hos hjem­me­vær­net.

Al­le de nævn­te rej­ser er gen­nem­ført ef­ter, at den da­væ­ren­de for­svars­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup ( S) i ef­ter­å­ret 2011 meld­te ud, at for­sva­ret skul­le slan­kes for en vær­di af næ­sten 3 mia. kr., og der der­for fra po­li­tisk hånd er ble­vet kæm­pet hårdt på at fin­de be­spa­rel­ser. Det før­te til en hi­sto­risk spa­reø­vel­se med for­svars­for­li­get i 2013, og i prak­sis har der si­den væ­ret føl­som­me luk­nin­ger af tra­di­tions­ri­ge ka­ser­ner - bl. a. Søn­der­borg Ka­ser­ne, som i dag er ble­vet om­dan­net til et asyl­cen­ter.

Eks­klu­si­ve for­hold

Men spa­reø­vel­sen har ik­ke ramt Finn Wink­ler, der i alt tre gan­ge er rejst til det ame­ri­kan­ske fast­land, og en en­kelt gang er tu­ren gå­et til stil­le­hav­sø­en Hawaii, hvor hjem­me­vær­net var in­vi­te­ret til at del­ta­ge i en kon­fe­ren­ce, ar­ran­ge­ret af den ame­ri­kan­ske na­tio­nal­gar­de. Af in­vi­ta­tio­nen frem­går kun, at én per­son er in­vi­te­ret til at del­ta­ge. Al­li­ge­vel rej­ser bå­de di­strikt­s­chef Jens Sund, ma­jor Ni­ko­laj Lundste­en samt ma­jor og as­si­stent for hjem­me­værns­che­fen Ul­rik Skyt­te med Finn Wink­ler. Der­med ko­ster den sam­le­de reg­ning for al­le fi­re del­ta­ge­re skat­tey­der­ne 87.154 kro­ner.

Og det var eks­klu­si­ve for­hold, der ven­te­de hjem­me­værns­fol­ke­ne, da de i sep­tem­ber 2013 tog et fly fra Kø­ben­havns Luft­havn mod Los An­ge­les, hvor­fra de fløj vi­de­re til Hawaii.

Al­le fi­re bo­e­de nem­lig på Ho­tel Hilt­on på den ver­dens­be­røm­te Waikiki Beach med ud­sigt til en azur­blå saltvandslagu­ne, li­ge­som ho­tel­let re­k­la­me­rer for en så­kaldt pa­ra­dis- po­ol. De fi­re op­holdt sig på Hawaii i seks da­ge på trods af, at det of­fi­ci­el­le pro­gram for na­tio­nal­gar­dens kon­fe­ren­ce va­re­de tre da­ge plus et af­te­nar­ran­ge­ment, De hav­de hver sit ho­tel­væ­rel­se på Ho­tel Hilt­on Hawaii, og det løb op i 6162 kro­ner for Finn Wink­lers ved­kom­men­de.

Af na­tio­nal­gar­dens pro­gram for kon­fe­ren­cen frem­går, at Finn Wink­ler, Jens Sund og Ni­ko­laj Lundste­en delt­og i en halv ti­mes pa­nel­de­bat fra 14.45 til 15.15 søn- at de rej­sen­de i en el­ler an­den rap­port kan do­ku­men­te­re, hvad de har få­et ud af det. Og det er ik­ke til­fæl­det her, « si­ger Bent Gre­ve, der er pro­fes­sor i sam­funds­vi­den­skab ved Roskil­de Uni­ver­si­tet.

Ak­tind­sig­ten vi­ser og­så, at skat­tey­der­ne måt­te til lom­mer­ne, for­di de tre hjem­me­værns­folk hav­de ta­get for me­get ba­ga­ge med til de seks da­ge. Reg­nin­gen for den ek­stra ba­ga­ge lan­de­de på sam­let 2246 kro­ner.

En stør­re rund­t­ur

Finn Wink­lers kær­lig­hed til USA kom og­så til ud­tryk i 2012. Her var han på en stør­re rund­t­ur i USA. Iføl­ge hjem­me­vær­net skul­le han over­væ­re mi­li­tærø­vel­sen Gol­den Coy­o­te samt hol­de mø­de med USAs na­tio­nal­gar­de.

Gol­den Coy­o­te- øvel­sen hav­de del­ta­gel­se af 35 hjem­me­værns­folk, frem­går det af hjem­me­vær­nets hjem­mesi­de. De­res chef be­søg­te den kun i to da­ge. Re­sten af ti­den hav­de han travlt med at rej­se rundt i USA.

Her holdt han bl. a. mid­dag med så­vel am­bas­sa­dør som at­ta­ché i Washington, li­ge­som han be­søg­te Pen­ta­gon og US Na­tio­nal Gu­ard. Pri­sen for USA- rund­t­u­ren i 2012 var 40.504 kr.

Finn Wink­lers se­ne­ste tur til USA var i ju­ni 2014, hvor han vend­te til­ba­ge til South Dako­ta for igen at over­væ­re Gol­den Coy­o­te - præ­cis som han gjor­de to år tid­li­ge­re. Pri­sen for gen­sy­net var 17.172 kr.

» Spørgs­må­let er og­så, om det er op­lagt at ta­ge det sam­me sted hen så man­ge gan­ge. For hvor me­get nyt kan man læ­re, hvis det er de sam­me per­so­ner, man mø­der. Det ser ud som om, at man ik­ke har pri­o­ri­te­ret til­stræk­ke­ligt skar­pt i for­hold til de be­græn­se­de res­sour­cer, der er, « si­ger Bent Gre­ve.

For­mål:

Ho­tel: An­dre tu­re ( 2014) MON­TER­REY Da­to:D t For­mål:

Ho­tel:

TORS­DAG 2. APRIL 2015

Pris fi­re USA- tu­re:

153.462 kr.

11. nov.– 12. nov.

4. aug.– 5. aug.

13. juli– 19. juli

26. ju­ni– 28. ju­ni

12. maj– 14. maj

7. maj– 9. maj

13. mar.– 15. mar Wild­fleck­en og Bil­lund

Tal­linn, Est­land

Ni­j­me­gen, Hol­land

Ba­tu­mi, Ge­or­gi­en

Vil­ni­us, Li­tau­en Hir­ts­hals/ Kri­sti­ansand

Nor­ge Del­ta­ge i øvel­se Stand­haf­ter Bär 2014 Del­ta­ger i Nor­disk Chef­kur­sus i Bil­lund Del­ta­ge i åb­nings­ce­re­mo­ni for den 2. ad­miral Pit­ka Recon Chal­len­ge Del­ta­ge i kap­gangs­march i fi­re da­ge Mi­li­tær­folk del­ta­ger med op­pak­ning Del­ta­ge i ' Ge­or­gia De­fen­ce and Securi­ty- kon­fe­ren­ce'

Be­sø­ge Li­tau­ens hjem­me­værn Del­ta­ge i 150 års da­gen for Sla­get ved Hel­go­land

Be­sø­ge øvel­sen Cold Re­spon­se

18. sep. – 26. sep., 2013.

Be­sø­ge US Na­tio­nal Gu­ards land­s­kon­fe­ren­ce.

Hilt­on Hawai­i­an Vil­la­ge. 19.19 ju­ni–j i 3.3 aug., 2013 2013.

Mø­de med US Na­tio­nal Gu­ard le­del­se samt del­ta­gel­se i stra­te­gisk kur­sus plus pri­vat fe­rie.

Hy­att Re­gen­cy Resort.

7. ju­ni– 12. ju­ni, 2014.

Be­sø­ge South Dako­tas Na­tio­nal Gu­ard. Over­væ­re øvel­sen Gol­den Coy­o­te.

Ho­tel Alex Jo­hn­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.