’’

BT - - NYHEDER -

At sen­de fi­re mand til Hawaii til en pa­nel­de­bat og for at stå i en in­for­ma­tions­stand vir­ker som en ufor­nuf­tig dis­po­si­tion

dag den 22. sep­tem­ber. Ul­rik Skyt­te, Wink­lers as­si­stent, hav­de iføl­ge pro­gram­met ik­ke no­gen of­fi­ci­el­le op­ga­ver på tu­ren. Selv op­ly­ser hjem­me­vær­net i en skrift­lig re­de­gø­rel­se om rej­sen, at Jens Sund og Ul­rik Skyt­te ’ pri­mært’ skul­le stå i en in­for­ma­tions­stan­der om hjem­me­vær­net, der var åbent un­der he­le kon­fe­ren­cen, mens Ni­ko­laj Lundste­en hav­de ’ det fag­li­ge an­svar for sam­ar­bej­det med USA’. Der­u­d­over skri­ver hjem­me­vær­net, at Finn Wink­ler i ’ ram­men af kon­fe­ren­cen’ har gen­nem­ført mø­der med i alt ot­te for­skel­li­ge le­de­re af na­tio­nal­gar­den. Det frem­går ik­ke, hvor­når mø­de­r­ne er af­holdt, hvad va­rig­he­den af mø­de­r­ne har væ­ret el­ler dags­or­de­nen for mø­de­r­ne.

» At sen­de fi­re mand til Hawaii til en pa­nel­de­bat og for at stå i en in­for­ma­tions­stand vir­ker som en ufor­nuf­tig dis­po­si­tion i for­hold til, at mid­ler­ne i for­sva­ret er be­græn­se­de. I hvert fald kræ­ver det,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.