FAK­TA

BT - - NYHEDER -

19.- 20. ju­ni: Be­søg på am­ba­sa­de i Was­hin­ton ( ar­bej­de). 21.- 22. ju­ni: Be­søg i Ne­bra­ska ( pri­vat). 22. ju­ni til 20. juli: Kur­sus i Ca­li­for­ni­en ( ar­bej­de). 20. juli til 2. au­gust: Fe­rie i Ca­li­for­ni­en ( pri­vat). 2.- 3. au­gust: Hjem­rej­se ( ar­bej­de). Goog­le Maps er en tur på ca. 340 ki­lo­me­ter. I alt har bil­lej­en ko­stet skat­tey­der­ne 6.741 kro­ner.

Ef­ter­føl­gen­de valg­te Finn Wink­ler at hol­de pri­vat fe­rie af 13 da­ges va­rig­hed i om­rå­det.

Hvor han spe­ci­fikt holdt sin fe­rie, frem­går ik­ke, men det må for­modes, at han blev i om­rå­det, idet hans fly hjem af­gik fra den nær­lig­gen­de luft­havn i San Fran­ci­sco.

Ved at hol­de fe­rie i for­læn­gel­se af sin skat­te­be­tal­te kur­sus­rej­se spa­re­de Finn Wink­ler fly­rej­sen San Fran­ci­sco tur- re­tur. Den har en vær­di af ca. 10.000 kr.

Finn Wink­ler fløj og­så et ær­in­de til by­en Omaha i Ne­bra­ska for at af­hol­de en pri­vat fe­ri­e­dag før sin kur­sus- start 23. ju­ni. He­le rej­sen fo­re­gik ved, at han først hav­de et mø­de i Washington, in­den han for egen reg­ning fløj på et pri­vat be­søg i Ne­bra­ska, hvor­fra han på hjem­me­vær­nets

r eg ning fløj til San Fran­ci­sco.

Finn Wink­ler er­ken­der, at de fri­vil­li­ge hjem­me­værns­folk nok vil væ­re del­te i hold­nin­gen til, at han på den må­de sam­men­blan­der kur­sus og fe­rie.

» Der er nok nog­le af mi­ne fri­vil­li­ge, der vil sy­nes, det er helt hor­ri­belt. An­dre vil si­ge, at det at væ­re chef for så­dan en or­ga­ni­sa­tion kræ­ver, at man ud­dan­ner sig og ud­vik­ler sig, og der­for er det selv­føl­ge­lig helt i or­den, at che­fen er på kur­sus i USA. «

Diæter på hjem­tu­ren

At Finn Wink­ler var dyg­tig til at mini­me­re si­ne per­son­li­ge ud­gif­ter, frem­går og­så af, at han fik diæter på hjem­tu­ren. Af ak­tind­sig­ten frem­går det nem­lig, at hjem­rej­se­da­gen eft e r

BTs repor­te­re in­ter­viewer hjem­me­vær­nets le­del­se. I mid­ten hjem­me­værns- boss Finn Wink­ler og til høj­re kon­tor­chef Martin Da­hl. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.