Brug­te tje­ne­ste­rej­se til fe­rie- fin­te

Ge­ne­ral­ma­jor og chef for hjem­me­vær­net spa­re­de tu­sin­der af kro­ner ved at kom­bi­ne­re fe­rie med tje­ne­ste­rej­se

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk kaak@ bt. dk Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk

SMART

Kaa­re Kron­berg Ge­ne­ral­ma­jor og chef for hjem­me­vær­net Finn Wink­ler har på en smart fa­con spa­ret fly­bil­let til pri­vat fe­rie med sin hu­stru i Ca­li­for­ni­en.

BT kan i dag for­tæl­le, hvor­dan Finn Wink­ler, der tje­ner 1,2 mio. kr. om året, hav­de ind­lagt he­le to pri­va­te op­hold i en rej­se til USA fra 19. ju­ni til 3. au­gust i 2013, hvor for­må­let var at ef­ter­ud­dan­ne sig i Mon­te­rey, der lig­ger li­ge syd for San Fran­ci­sco, li­ge ud til stil­le­hav­sky­sten.

Her tog hjem­me­værns- bos­sen et kur­sus i ‘ Se­ni­or In­ter­na­tio­nal De­fen­ce Ma­na­ge­ment Cour­se’ på Na­val Post­gra­du­al School i Mon­te­rey. Den tur ko­ste­de sam­let skat­tey­der­ne 75.558 kr.

Sel­ve kur­set va­re­de dog kun fra man­dag 24. ju­ni til fre­dag 19. juli. Alt­så fi­re uger. Her var han iføl­ge ak­tind­sig­ten ind­kvar­te­ret på Ho­tel Hy­att Re­gen­cy Resort, der blandt an­det by­der på stor gol­f­ba­ne, po­ol og ten­nis.

Af sel­ve pro­gram­met for ef­ter­ud­dan­nel­sen frem­går det, at Finn Wink­ler hav­de fi­ne mu­lig­he­der for at ny­de de go­de fa­ci­li­te­ter. BT har få­et ak­tind­sigt i kur­suspro­gram­met, der vi­ser, at Wink­ler hav­de fri tre we­e­ken­der uden pro­gram. Der­til kom­mer, at han tors­dag den 4. juli - på USAs uaf­hæn­gig­heds­dag - var på en gu­i­det rund­t­ur i det smuk­ke om­rå­de. Af ak­tind­sig­ten frem­går det og­så, at Finn Wink­ler fik diæter på de da­ge, hvor der ik­ke var kur­suspro­gram.

Le­je­de bil

Finn Wink­ler le­je­de og­så en bil til he­le Mon­te­rey- op­hol­det. Og det er på trods af, at Ho­tel Hy­att Re­gen­cy Resort, hvor han bo­e­de, lig­ger un­der en ki­lo­me­ter fra kur­sus­ste­det Na­val Post­gra­du­al School. Iføl­ge Goog­le Maps ta­ger det kun 11 mi­nut­ter at gå fra ho­tel­let og til sko­len. Al­li­ge­vel le­je­de Finn Wink­ler en bil i he­le pe­ri­o­den, som han kør­te i alt 523 ki­lo­me­ter i. Af ak­tind­sig­ten frem­går det, at han kør­te fra og til San Fran­ci­scos In­ter­na­tio­na­le Luft­havn, hvil­ket iføl­ge

TORS­DAG 2. APRIL 2015 den pri­va­te fe­rie fi­gu­re­rer som en kur­sus- dag. Det vil si­ge, at han har mod­ta­get ’ ti­me- og dag­pen­ge’ un­der he­le hjem­rej­sen, der er op­gjort til he­le 26 ti­mer fra kl. 12 den 2. au­gust til kl. 15 den 3. au­gust. Der­med blev for­plej­ning på af­rej­se­da­gen be­talt af skat­tey­der­ne, Li­ge­le­des fik Finn Wink­ler be­talt reg­nin­gen på 2.274,38 kro­ner for over­vægt af ba­ga­gen til de man­ge uger i USA, frem­går det af ak­tind­sig­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.