’ No­gen vil si­ge at det er helt hor­ri­belt’

BT - - NYHEDER -

Ge­ne­ral­ma­jor Finn Wink­ler, hvor­for er det, at skat­tey­der­ne skal be­ta­le for, at I sen­der fi­re mand til Hawaii?

» Vi blev in­vi­te­ret til en kon­fe­ren­ce på Hawaii i det, der er sam­men­slut­nin­gen af Na­tio­nal Gu­ards i for­skel­li­ge sta­ters or­ga­ni­sa­tion. Her gav jeg et oplæg, vi delt­og i kon­fe­ren­cen, og jeg lyt­te­de til de for­skel­li­ge ind­læg på kon­fe­ren­cen. Og så hav­de vi en stand på den sto­re kon­fe­ren­ce, hvor vi præ­sen­te­re­de det dan­ske hjem­me­værn, så ame­ri­ka­ner­ne kun­ne se på mu­lig­he­den for at kom­me på ud­veks­ling. «

Du hol­der en ta­le på en halv ti­me, og så har I en stand. Det be­hø­ver i vel ik­ke at væ­re fi­re mand af sted for?

» Hvis jeg kun var der i en halv ti­me, og jeg kun stod i en stand. Men det var der ik­ke no­gen, der kun gjor­de. Jeg hav­de et ind­læg på ca. en ti­me, og jeg hav­de mø­der med ot­te for­skel­li­ge che­fer i den tid, der var. Og så hav­de vi en stand ne­de på kon­fe­ren­cen med to per­so­ner, som var åben al­le tre kon­fe­ren­ce- da­ge fra mor­gen til sen ef­ter­mid­dag. «

Hvad får de al­min­de­li­ge fri­vil­li­ge hjem­me­værns­folk ud af, at che­fer­ne ta­ger til Hawaii på tur?

» De får det ud af det, at vi har mu­lig­hed for at præ­sen­te­re det dan­ske hjem­me­værn for ame­ri­kan­ske be­slut­nings­ta­ge­re, så de kan se, hvad det dan­ske hjem­me­værn er. De kan se, hvad det er for nog­le ud­veks­lings­mu­lig­he­der, der er. Og li­ge­som vi var det på Hawaii i 2013 så var vi i Il­li­nois i 2014, hvor vi på sam­me må­de hav­de ind­læg og præ­sen­ta­tion af hjem­me­vær­net og vo­res sam­ar­bejds­mu­lig­he­der med USA. «

Du er og­så på kur­sus i Mon­te­rey i 2013, og bå­de in­den og ef­ter hol­der du pri­vat fe­rie. Hvor­for er det, at du sam­men­blan­der kur­sus og pri­vat fe­ri­e­op­hold på den­ne her må­de?

» Jeg hav­de et kur­sus i ju­ni og juli, og på vej over af­brød jeg min tje­ne­ste­rej­se i et døgn for at fo­re­ta­ge et pri­vat be­søg. Og som af­slut­ning på kur­set be­slut­te­de jeg at af­hol­de fjor­ten da­ges fe­rie der­ov­re, og man kan selv­føl­ge­lig si­ge, at der er en sam­men­blan­ding, for­di det lig­ger op ad hin­an­den. Og for at imø­de­gå dit næ­ste spørgs­mål, om ik­ke det var ube­ret­ti­get, at jeg var på kur­set, og at jeg der­for selv skul­le ha­ve be­talt mit kur­sus og tu­ren frem og til­ba­ge til USA, så er sva­ret nej. Rej­sen der­over var ret­tet imod kur­set, og da jeg så var der­ov­re, så holdt jeg li­ge 14 da­ges fe­rie i til­slut­ning til. «

Der er man­ge fri­vil­li­ge hjem­me­værns­folk, der ar­bej­der hårdt for hjem­me­vær­net, og de har jo ik­ke mu­lig­hed for at få be­talt de­res trans­port til pri­vat fe­rie. Hvad vil du si­ge til de hjem­me­værns­folk, som un­drer sig over, at de­res chef, som i for­vej­en får om­kring 1,2 mil­li­on kro­ner, får be­talt trans­por­ten for at hol­de en pri­vat fe­rie.

» Jeg fik ik­ke trans­por­ten be­talt for at hol­de en pri­vat fe­rie. Jeg fik be­talt trans­por­ten for at kom­me på et kur­sus, hvor jeg i for­læn­gel­se af det holdt min fe­rie. Jeg er da sik­ker på, at der er nog­le af mi­ne fri­vil­li­ge, der vil sy­nes, det er helt hor­ri­belt. An­dre vil si­ge, at det at væ­re chef for så­dan en or­ga­ni­sa­tion kræ­ver, at man ud­dan­ner sig og ud­vik­ler sig, og der­for er det selv­føl­ge­lig helt i or­den, at che­fen er på kur­sus i USA. «

Du ud­dan­ner dig vel ik­ke ved at hol­de pri­vat fe­rie?

» Jeg er ta­get der­over for at ta­ge på kur­sus. Ik­ke for at hol­de fe­rie. Men jeg har holdt min fe­rie i til­slut­ning til kur­set. «

Var du og­så ta­get til Ca­li­for­ni­en, hvis du selv skul­le be­ta­le fly­bil­let­ten?

» Ja, jeg har da væ­ret i USA man­ge gan­ge, hvor jeg selv be­tal­te min fly­bil­let. «

Det kun­ne du jo og­så ha­ve valgt at gø­re her?

» Det kun­ne jeg jo ik­ke. Jeg var jo på kur­sus i en må­ned der­ov­re, og i til­slut­ning til det holdt jeg så min fe­rie, for­di kur­set lå i ju­ni og juli. «

Vil du uden pro­ble­mer gø­re det igen, alt­så læg­ge no­get fe­rie rundt om et kur­sus igen?

» Det tror jeg ik­ke nød­ven­dig­vis, at jeg vil gø­re, men jeg vil hel­ler ik­ke ude­luk­ke, at jeg vil gø­re det. Det kom­mer an på, hvad den kon­kre­te si­tu­a­tion er. «

Det for­står jeg ik­ke helt. Du si­ger, at du ik­ke vil ude­luk­ke det, men du ved det ik­ke.

» For mig er det et hy­po­te­tisk spørgs­mål. Det var et kon­kret kur­sus, hvor jeg så valg­te at hol­de fe­rie i til­slut­ning til. Men jeg har ik­ke no­gen pla­ner for an­dre kur­ser i øje­blik­ket, så for mig er det hy­po­te­tisk spørgs­mål, « si­ger Finn Wink­ler. «

Hjem­me­vær­nets chef Finn Wink­ler er­ken­der, at or­ga­ni­sa­tio­nens fri­vil­li­ge med­lem­mer nok vil væ­re del­te i hold­nin­gen til hans rej­ser til USA. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.