Sex- sms’er var ’ ube­ha­ge­li­ge’

Kvin­den, som Bri­an Sandberg an­gi­ve­ligt send­te lum­re sms’er til, vil­le ik­ke væ­re sam­men med ham

BT - - NYHEDER - Jesper Vestergaard Lar­sen jvl@ bt. dk ma­ma@ bt. dk

AF­VIST

Maria Christine Mad­sen » Jeg har ik­ke lyst, og jeg har al­drig haft lyst. Jeg vil al­drig rø­re dig el­ler la­de dig rø­re mig. «

Så klar var af­vis­nin­gen, da det nu tid­li­ge­re Bandidos- med­lem Bri­an Sandberg for nog­le uger si­den gjor­de til­nær­mel­ser til et an­det ban­de­med­lems eks- ko­ne.

Tirs­dag kom det frem, at sex- be­ske­der­ne ko­ste­de Bri­an Sandberg med­lem­ska­bet af ro­ck­er­klub­ben Bandidos. Nu op­ly­ser Bandidos til BT, at Bri­an Sand­bergs sjo­fl e be­ske­der – ud over at fø­re til hans uds­mid­ning fra klub­ben – langt­fra var gen­gældt af kvin­den.

» Der er in­tet sket mel­lem Bri­an Sandberg og eks­ko­nen. Hun sy­nes, det var gan­ske ube­ha­ge­ligt at mod­ta­ge de be­ske­der, og hun har på in­tet tids­punkt væ­ret in­ter­es­se­ret i at væ­re sam­men med Bri­an Sandberg, « si­ger en tals­mand fra pres­se- og ju­ra­grup­pen i Bandidos.

De man­ge lum­re be­ske­der fra Bri­an Sandberg før­te der­for til, at han er ble­vet smidt ud af Bandidos i så­kaldt ’ bad stan­ding’. Det be­ty­der, at den land­skend­te ro­ck­er skal fj er­ne si­ne Bandidos- ta­to­ve­rin­ger, afl eve­re sit ryg­mær­ke og frem­over hol­de sig langt væk fra per­so­ner med til­knyt­ning til ro­ck­er­klub­ben.

År­sa­gen til uds­mid­nin­gen var, at han hav­de for­brudt sig mod et af ro­ck­er­klub­bens mest hel­li­ge prin­cip­per: Man gen an­dre fra klub­ben op­da­ge­de no­get.

Der­u­d­over ud­pens­le­de han i gra­fi ske de­tal­jer, hvor­dan han øn­ske­de, at de to skul­le ha­ve fy­sisk kon­takt.

Til sidst blev det for me­get for kvin­den.

’ Du skal ba­re hol­de dig langt væk fra mig og la­de mig væ­re. Jeg har en kæ­re­ste, jeg vir­ke­lig el­sker, og in­gen af jer vil­le no­gen­sin­de kun­ne må­le jer med ham,’ skrev hun i be­ske­den og fort­sat­te:

’ Tror hver­ken han el­ler C. ( Bandidos- ro­ck­e­ren, red.) vil­le bry­de sig om, at du lå og skrev så­dan til mig. Så ba­re skrid ud af mit liv og fort­sæt med at stik­ke hin­an­den i ryg­gen. Og jeg blo­ke­rer dig nu. Du skal al­drig skri­ve til mig igen, for så går jeg vi­de­re med det.’

Eft er de lum­re be­ske­der så da­gens lys i we­e­ken­den, blev Bri­an Sandberg tirs­dag hur- tigt smidt ud af ro­ck­er­klub­ben i ’ bad stan­ding’.

Han har få­et en frist til at fj er­ne si­ne Bandidos- ta­to­ve­rin­ger, som han blandt an­det har på sin ven­stre hånd. Hans kon­ti på Fa­ce­book blev tirs­dag luk­ket ned, hvor der el­lers var man­ge bil­le­der af Bri­an Sandberg sam­men med fl ere an­dre med­lem­mer af Bandidos – her­un­der net­op den ro­ck­er, hvis eks­ko­ne han send­te de fræk­ke be­ske­der til.

Bri­an Sandberg blev op­ta­get i Bandidos i de­cem­ber 2012 eft er at væ­re ble­vet smidt ud af Hells An­gels tre må­ne­der tid­li­ge­re.

Iføl­ge tals­man­den fra Bandidos er det den kon­kre­te epi­so­de med sex- be­ske­der­ne, der har ført til eks­klu­sio­nen af Bri­an Sandberg.

Det er ik­ke lyk­ke­des BT at få en kom­men­tar fra Bri­an Sandberg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.