Hårdt ramt af strej­ke

BT - - NYHEDER - Mikkel Da­ni­el­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

PASSAGERFALD

Tra­fi kken til og fra Aal­borg Luft havn faldt med 10 pro­cent i marts 2015 i for­hold til sam­me må­ned sid­ste år.

Det er især på in­den­rigs­ru­ter­ne, at Aal­borg Luft havn op­le­ve­de til­ba­ge­gang. Tra­fi kken mel­lem Aal­borg og an­dre dan­ske luft hav­ne faldt med 19 pro­cent, sva­ren­de til 16.000 fær­re pas­sa­ge­rer end sid­ste år. Her­af kan 12.000 af de mang­len­de pas­sa­ge­rer til­skri­ves Norwe­gi­ans 11 da­ges strej­ke, op­ly­ser luft hav­nen.

» Vi har væ­ret re­la­tivt hårdt ramt af Norwe­gi­ans strej­ke, og det ses ty­de­ligt i tal­le­ne for den­ne her må­ned. Strej­ken kan dog ik­ke til­skri­ves he­le til­ba­ge­gan­gen på in­den­rigstra­fi kken, « si­ger luft havns­di­rek­tør Sø­ren Svend­sen.

Og­så char­ter­pas­sa­ge­rer­ne svig­te­de den nord­jy­ske luft - havn i marts. 11.500 pas­sa­ge­rer steg af el­ler på et char­ter­fl y fra Aal­borg, hvil­ket er en til­ba­ge­gang på 18 pro­cent i for- hold til sid­ste år.

Der gem­mer sig dog og­så go­de nyhe­der i tal­le­ne fra luft hav­nen. Uden­rigstra­fi kken teg­ner sig nem­lig for en frem­gang på 30 pro­cent, idet 26.878 pas­sa­ge­rer be­nyt­te­de Aal­borg Luft havns ud­lands­ru­ter sid­ste må­ned.

» Vo­res net­værks­sel­ska­ber i form af KLM, Tur­kish Air­li­ne og SAS per­for­mer rig­tig godt, og bli­ver nu ud­vi­det med Luft hansa, hvor­for vi er ret op­ti­mi­sti­ske an­gå­en­de uden­rigstra­fi kken, « si­ger Sø­ren Svend­sen.

Bri­an Sand­bergs sex- sms’er var ube­ha­ge­li­ge, men blev af­vist af ro­ck­er- ven­nens eks­ko­ne. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.