’’

BT - - NYHEDER - Tals­mand fra pres­se- og ju­ra­grup­pen i Bandidos

Der er in­tet sket mel­lem Bri­an Sandberg og eks­ko­nen.

hol­der sig væk fra an­dre med­lem­mers kvin­der.

Men det prin­cip kun­ne Bri­an Sandberg ik­ke over­hol­de. Hel­ler ik­ke selv­om kvin­den, han skrev til, tid­li­ge­re har væ­ret gift og har et barn med en af hans me­get tæt­te ven­ner i ro­ck­er­klub­ben.

BT er ble­vet fo­re­lagt di­a­lo­gen mel­lem Bri­an Sandberg og Bandidos- ro­ck­e­rens eks­ko­ne. Af den frem­går det, at Bri­an Sandberg blandt an­det op­for­dre­de hen­de til, at de kun­ne ha­ve ’ secret sex’, så in-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.