Lin­se Kes­sler: Så­dan er han ik­ke

BT - - NYHEDER - Hvor­dan tror du, han re­a­ge­rer på uds­mid­nin­gen?

Jesper Vestergaard Lar­sen Bri­an Sand­bergs ve­nin­de, re­a­li­ty stjer­nen Lin­se Kes­sler, har svært ved at tro på, at Bri­an Sandberg har sendt sli­bri­ge be­ske­der til sin ro­ck­er­vens eks­ko­ne.

Lin­se Kes­sler har kendt Bri­an Sandberg i 25 år, og hun har svært ved at gen­ken­de det bil­le­de af ken­dis­ro­ck­e­ren, der i dis­se da­ge bli­ver teg­net af Bandidos.

» Jeg har ik­ke talt med Bri­an Sandberg, så jeg ved kun, hvad jeg har læst i pres­sen. Men jeg tviv­ler på, at det kan væ­re rig­tigt. Bri­an har al­tid stå­et me­get stærkt på, at man al­tid hol­der sig fra si­ne ven­ners eks’er. Han er en mand af sit ord, og han går højt op i, at så­dan no­get gør man ik­ke, « si­ger Lin­se Kes­sler.

Kon­fron­te­ret med en af de me­re saft ige be­ske­der fra kor­re­spon­dan­cen si­ger Lin­se Kes­sler:

» Nu bli­ver jeg helt fl ov. Det lig­ner ik­ke ham, men jeg har hel­ler ik­ke kendt ham på den må­de. Jeg er jo lidt en af gut­ter­ne, og jeg ved ik­ke, hvor­dan han ta­ler til pi­ger. Men han er sød og rar, og han er ik­ke ty­pen, der ta­ger en mas­se grim­me ord i sin mund he­le ti­den. «

» Jeg tror han er død- ked af det, for han var ble­vet rig­tig glad for at væ­re i den klub. Hvis det er rig­tigt, at han har sendt de be­ske­der, så er det no­get vær­re lort. Men jeg tror nok, han skal kla­re sig, for han er en hård negl. Det kan godt væ­re, han godt kan li­de sol­bril­ler og fi nt tøj, men han er et mand­folk. «

» Det for­an­drer ik­ke no­get i vo­res ven­skab. Jeg er li­geg­lad, om han er det ene el­ler det an­det el­ler slet in­gen­ting. Ba­re han har det godt. «

jvl@ bt. dk

Lin­se Kes­sler for­sva­rer ven­nen Bri­an Sandberg.

Fo­to: Ri­chard Syl­ve­ster­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.