In­tet dansk pres i He­de­gaard- sa­gen

BT - - NYHEDER - Mat­hi­as Ho­bolth Øster­lund Ra­dio24­syv

AT­TEN­TAT- MAND

Den dan­ske re­ge­ring har ik­ke fo­re­ta­get sig no­get for at pres­se den ty rki­ske re­ge­ring til at ud­le­ve­re en re­de­gø­rel­se for, hvor­dan man­den, der er mistænkt for sku­dat­ten­ta­tet mod for­fat­te­ren Lars He­de­gaard sid­ste år, kun­ne for-

svin­de fra et ty rkisk fængsel. Justits­mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser til Ra­dio24­syv, at der de se­ne­ste to må­ne­der ik­ke er ta­get no­gen ini­ti­a­ti­ver for at pres­se yder­li­ge­re på for en re­de­gø­rel­se fra Tyr­ki­et om, hvad der er sket med den for­mode­de ger­nings­mand, BH. Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et har hel­ler ik­ke fo­re­ta­get sig no­get, da sa­gen ’ lig­ger hos Justits­mi­ni­ste­ri­et’.

Det er til trods for, at ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S) til­ba­ge i ok­to­ber sag­de, at ’ sa­gen har en gan­ske ha­sten­de ka­rak­ter’, og ’ der er in­gen af os, der slip­per sa­gen’. Der­u­d­over er hun af En­heds­li­sten kaldt i sam­råd om sa­gen i næ­ste uge, og de for­ven­ter at se nye ini­ti­a­ti­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.