Pres­set Løk­ke

Go­de S- må­lin­ger ska­ber nervø­si­tet i Ven­stre

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk BT i går

VALG­KAMP

Udadtil er Ven­stre- fol­ke­ne selvsik­re, og glæ­der sig til at­ter at sæt­te sig på bag­sæ­der­ne i mi­ni­ster­bi­ler­ne.

Men in­dadtil sti­ger nervø­si­te­ten li­ge så stil­le, og det sam­me gør pres­set på for­man­den Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

År­sa­gen er me­nings­må­lin­ger­ne, hvor stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt lang­somt, men sik­kert krav­ler opad.

Og selv­om der er langt end­nu – i de bed­ste må­lin­ger for S står det 51- 48 til blå blok – så er ten­den­sen så ty­de­lig, at den ik­ke læn­ge­re kan ig­no­re­res. Sam­ti­dig med at Ven­stre dyk­ker i me­nings­må­lin­ger­ne, dyk­ker DF nu og­så, og det øger og­så nervø­si­te­ten. For nu kan man ik­ke læn­ge­re væ­re sik­re på, at Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl vil ha­le sej­ren hjem for blå blok, hvis alt an­det kik­ser.

På ti­de at træk­ke i ar­bejd­s­tø­jet

» Jeg vil ik­ke si­ge, at pa­nik­ken bre­der sig. Men der er nervø­si­tet. Folk be­gyn­der at spør­ge sig selv om det er Lars’ skyld. Og om han kan vin­de val­get, « si­ger en kil­de i Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe, der øn­sker at væ­re ano­nym.

BT har talt med fl ere an­dre kil­der i grup­pen, som er me­re op­ti­mi­sti­ske. Men selv om de sta­dig reg­ner med at vin­de, er­ken­der de, at for­hol­de­ne har æn­dret sig.

» Vi er nok nær­mest kom­met i en si­tu­a­tion, hvor folk si­ger til sig selv og hin­an­den: Nu skal vi til at be­stil­le no­get, « si­ger en an­den kil­de i grup­pen. En tred­je V- kil­de si­ger: » Vi ved godt, at de vil slå løs på Løk­ke. Det har vi vidst læn­ge. Vi vil ta­le po­li­tik, og der står vi me­get stær­ke­re end S. «

In­gen må be­sva­re an­gre­bet

Det kna­ger dog i fu­ger­ne. For ny­lig var V- le­del­sen til et ar­ran­ge­ment, hvor de selv skul­le la­ve mad hos topkok­ken Claus Mey­er.

Her sag­de Lars Løk­ke iføl­ge BTs kil­der, at Ven­stre- folk ik­ke skal ud­for­dre DFs kan­di­da­ter, og at der fo­re­lø­big ik­ke skal gi­ves no­get svar på, hvor et nyt kon­tant­hjælpsloft skal lig­ge.

Beg­ge de­le ska­ber be­kym­ring hos nog­le Ven­stre- folk. Nog­le ste­der i lan­det er V- folk be­kym­re­de for at ry­ge ud af Fol­ke­tin­get, mens den lo­ka­le DF- kan­di­dat står til at kom­me ind. Skal man så la­de væ­re med at ud­for­dre?

Og sva­ret på kon­tant­hjælpsloft et? Det kan bli­ve et stort pro­blem, når S- kan­di­da­ter­ne i valg­kam­pen vil spør­ge om det igen og igen.

Des­u­den blev Løk­kes ord op­fat­tet som et svirp til næst­for­mand Kri­sti­an Jensen, der for ny­lig skab­te op­mærk­som­hed med en kro­nik, hvor han bød ud­læn­din­ge vel­kom­men i Dan­mark og der­med lag­de luft til fort­sæt­ter, « si­ger en kil­de i Ven­stre­grup­pen.

Iføl­ge We­e­ken­da­vi­sen er Ven­stre ved at få ’ gum­mi­ben’. ’ Tænk hvis han ta­ber. I blå bloks le­den­de par­ti er man be­gyndt at over­ve­je kon­se­kven­ser­ne af det utæn­ke­li­ge sce­na­rio’, skrev avi­sen i går.

S mar­che­rer takt­fast frem

S er støt og ro­ligt gå­et frem si­den nytår, bå­ret af fi re suc­ces­ri­ge ini­ti­a­ti­ver: Hel­le Thor­ning- Sch­midts nytårs­ta­le, kampag­nen # DetDan­markDuKen­der, Hel­le Thor­ningS­ch­midts og ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sens pro­fes­sio­nel­le re­ak­tion på ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn og den se­ne­ste kampag­ne ’ Kom­mer du til Dan­mark, skal du ar­bej­de’. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger, er fl ere rø­de kampag­ner på vej de kom­men­de da­ge.

Selv­om Ven­stre har fl ere pen­ge end So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, har de ik­ke rut­tet med kampag­ne­mid­ler­ne. De har fo­re­lø­big be­græn­set sig til en an­non­ce­kampag­ne med tek­sten ’ 454.215 kr.’ Det er, hvor me­get nog­le bør­ne­fa­mi­li­er på over­før­sels­ind­komst kan hæ­ve om året, men kampag­nen er ble­vet lidt af en boo­me­rang, for nu vil folk ger­ne vi­de, hvor me­get så­dan en fa­mi­lie så må tje­ne.

Men så vidt vi­des er der ik­ke nye

TORS­DAG 2. APRIL 2015 kampag­ner på vej fra Ven­stre. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne hæv­der, at V er ban­ge for at bru­ge Løk­ke pga. hans la­ve tro­vær­dig­hed, mens de selv 100 pct. har koblet de­res kampag­ner op på Thor­ning selv.

De på­stan­de ta­ger Ven­stre- fol­ke­ne dog ro­ligt.

» Vi har mas­ser af pen­ge, men vi slår først til, når val­get bli­ver ud­skre­vet. Og så har So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne al­le­re­de brugt man­ge af de­res, « ly­der det fra en Ven­stre- kil­de.

Mens de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske valg­ka­no­ner er be­gyndt at gi­ve lyd fra sig, hol­der fo­re­lø­big kr­udt og kug­ler gemt, og det gi­ver uro i Ven­stres ge­led­der.

Ar­kiv­fo­to: Keld Navn­toft

Ar­kiv­fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.