Her vil de ram

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

LØK­KE:

V- for­man­dens per­son er So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes bed­ste kort, vur­de­rer S. Mod­vilj­en mod Lars Løk­ke er vold­som i be­trag­te­li­ge de­le af be­folk­nin­gen og har væ­ret det si­den skan­da­ler­ne om GGGI og tøjind­kø­bet på Ven­stres reg­ning, vur­de­rer de. De hå­ber, at Løk­ke ro­der sig ud i en ny skan­da­le el­ler ta­ber ho­ve­d­et un­der valg­kam­pen.

NUL­VÆKST:

Ven­stre har for­søgt at om­dø­be det ne­ga­ti­ve ord til ud­gift sstop, men det lø­ser ik­ke pro­ble­met. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil i valg­kam­pen ham­re løs på, at Ven­stre vil skæ­re i vel­fær­den, mens de selv vil øge den – et ar­gu­ment, der bli­ver lyt­tet til i be­folk­nin­gen. Des­u­den er em­net eg­net til at split­te blå blok, for­di DF øn­sker off ent­lig vækst.

NÆR­KAMP

TORS­DAG 2. APRIL 2015

Der gik koks i det, da So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne skul­le lan­ce­re de­res nye ud­læn­din­ge­kampag­ne.

Den skul­le først ha­ve væ­ret fy­ret af om søn­da­gen, og der var la­vet klau­su­le­re­de aft aler med fl ere me­di­er. Men al­le­re­de nat­ten til lør­dag 21. marts be­gynd­te pla­kat­fi rma­et stil­le og ro­ligt at hæn­ge pla­ka­ter op. Og det blev spot­tet på Vester­port i Kø­ben­havn af nog­le græs­rød­der fra En­heds­li­sten, som straks kun­ne se, at det var en god hi­sto­rie, tog et bil­le­de med mo­bil­te­le­fo­nen og send­te det til par­tiets pres­se­af­de­ling. De lag­de det på Fa­ce­book og Twit­ter, og så va­re­de det ik­ke læn­ge, før hi­sto­ri­en var i top på al­le me­di­er.

Spil­le­de fj en­dens trumf

Det ta­ger de nu ik­ke så tungt i S, for de fi k al den op­mærk­som­hed, de øn­ske­de.

De bor­ger­li­ge lat­ter­lig­gjor­de kampag­nen, En­heds­li­sten og sven­sker­ne ra­se­de, og der kom in­tern kri­tik fra S- græs­rød­der­ne.

Men fak­tum er, at Hel­le Thor­ning- Sch­midt og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har ta­get al­le på sen­gen, og må­ske æn­dret på kort­for­de­lin­gen i valg­kam­pen, så en mu­lig valgsejr kom­mer en smu­le nær­me­re.

Ven­stre reg­ner nem­lig med, at ud­læn­din­gepo­li­tik­ken er de­res vin­der­kort, og det er mo­digt af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne at prø­ve at æn­dre spil­let ved selv at spil­le det kort. Til­sy­ne­la­den­de har de og­så haft held med det, for i de me­nings­må­lin­ger, der er la­vet si­den, går S frem og V og DF til­ba­ge.

På bag­grund af sam­ta­ler med cen­tra­le per­so­ner i S og V kan BT her re­de­gø­re for de åb­ne fl an­ker, der pla­ger beg­ge de to sto­re par­ti­er, der kæm­per om stats­mi­ni­ster­po­sten. Cen­tra­le po­li­ti­k­om­rå­der, hvor mod­tan­de­ren vil stik­ke kni­ven ind, når valg­kam­pen ind­le­des.

Pind: Li­be­ral dags­or­den

Ven­stres uden­rigs­ord­fø­rer Sø­ren Pind si­ger:

» Så snart kr­ud­trø­gen har lagt sig eft er valg­ud­skri­vel­sen, kom­mer valg­kam­pen for­hå­bent­lig til at hand­le om de to sto­re ud­for­drin­ger, vi har i Dan­mark: Ud­læn-

Ven­stre har sø­sat en kampag­ne om, at et par på kon­tant­hjælp med tre børn til­sam­men kan få 454.215 kro­ner om året i off ent­li­ge ydel­ser. Men Løk­ke vil ik­ke helt ud med, præ­cis hvor et kon­tant­hjælpsloft skal lig­ge.

Nej, val­get er ik­ke ud­skre­vet. Ja, valg­kam­pen er i fuld gang. Ar­kiv­fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.