Mme hin­an­den

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 2. APRIL 2015 din­gepo­li­tik­ken og det pro­blem at det ik­ke kan sva­re sig at ar­bej­de, for­di le­di­ge får for me­get ud af de off ent­li­ge sy­ste­mer. Vi vil ind­fø­re det mo­der­ne kon­tant­hjælpsloft og start­hjælp, der skal ind­fø­res og la­ve skat­te­let­tel­ser i bun­den, hvis vi kan få fl er­tal for det.

I ud­læn­din­gepo­li­tik­ken har re­ge­rin­gen gen­nem­ført let­tel­ser for kri­mi­nel­le ud­læn­din­ge og fl ygt­nin­ge­fa­mi­li­er får 10.000 me­re om må­ne­den.

Vi har et godt ud­gangs­punkt, og vi går til valg på den mest li­be­ra­le po­li­ti­ske dags­or­den si­den 1998. «

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne me­ner, det er et stort pro­blem for jer, at Lars Løk­kes tro­vær­dig­hed er så lav?

» Lars får mu­lig­hed for at ta­le di­rek­te til væl­ger­ne uden fi lter, og det vil få man­ge til at genop­da­ge de kva­li­te­ter, de så i ham, da han holdt nytårs­ta­le i 2010. Han hen­te­de 3 pct. i sid­ste valg­kamp, og der er in­gen der er så hur­tig på de sid­ste 100 m som ham, « si­ger Sø­ren Pind.

La­hn: Stram­me­re og eni­ge

S- grup­pe­for­mand Leif La­hn er me­get op­ti­mi­stisk.

» Vi har klart den bed­ste for­mand og den bed­ste po­li­tik. Hel­le gør det frem­ra­gen­de. Vi vin­der val­get, « si­ger han.

» Val­get kom­mer til at hand­le om ud­læn­din­ge og vel­færd. Vi vil stil­le spørgs­måls­tegn ved kon­tant­hjælpsloft et. Vi kan ik­ke få at vi­de, hvor det skal væ­re, og om der skal skæ­res i dag­pen­ge­ne. Jeg vil ik­ke ud­ta­le mig om Lars Løk­ke Ras­mus­sens per­son, men ba­re kon­sta­te­re at man­ge af de væl­ge­re, der vil stem­me på DF, en­ten er util­fred­se med Lars Løk­ke el­ler slet ik­ke er op­mærk­som­me på, at en stem­me på DF er en stem­me på Løk­ke. Det kan godt væ­re, Ven­stre tror, de kan over­trum­fe os i ud­læn­din­gepo­li­tik­ken. Men vi har en klar pro­fi l der nu, og de er me­re ue­ni­ge in­ter­nt end vi er. Det er fak­tisk os, der har stram­met op på ud­læn­din­gepo­li­tik­ken, hvil­ket VK ik­ke selv gjor­de, da de hav­de mag­ten. «

De si­ger jo, at I har lem­pet ud­læn­din­gepo­li­tik­ken 31 ste­der?

» Ja, men en del af de ste­der er gen­ta­gel­ser og over­lap­nin­ger. Fak­tum er, at vi har stram­met op. Og vi er klar til det valg. De kan ba­re kom­me an. «

THOR­NING:

Stats­mi­ni­ste­rens po­pu­la­ri­tet er vok­set be­trag­te­ligt si­den sid­ste eft er­år, men al­li­ge­vel har Hel­le Thor­ningS­ch­midt væ­ret hi­sto­risk upo­pu­lær. Hun er gå­et til­ba­ge ved al­le valg, og har pla­ce­ret So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne rin­ge­re end tid­li­ge­re. Det vil Ven­stre min­de om igen og igen.

DAG­PEN­GE:

Folk, der ry­ger ud af dag­pen­ge­sy­ste­met, er et blø­de­n­de sår for SR- re­ge­rin­gen, og det vil de bli­ve pla­get med i valg­kam­pen fra SF og En­heds­li­sten

KON­TANT­HJÆLP:

Ven­stre har reg­net ud, at det gi­ver 1.000 kr. om må­ne­den, når en kon­tant­hjælps­mod­ta­ger kom­mer i ar­bej­de. Det sva­rer til godt seks kro­ner i ti­men. Ven­stre me­ner, det er alt for lidt.

SUND­HED:

Det bli­ver svært for S at love no­get, idet V vil hen­vi­se til, at S be­gik man­ge løft ebrud eft er sid­ste valg. Det ved S godt, og de fo­ku­se­rer i ste­det på re­sul­ta­ter, selv om me­get af den øko­no­mi­ske frem­gang vil­le væ­re kom­met, uan­set hvem der hav­de re­ge­rings­mag­ten.

S vil ger­ne ha­ve sund­hed op på dags­or­de­nen, men em­net træk­kes ned med pin­li­ge hi­sto­ri­er om fejl­be­hand­ling og 1813, hvor der er ek­semp­ler på folk, der er dø­de pga. for­kert rå­d­giv­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.