Marys ve­nin­de si­ger op

Tanja Doky stop­per som Kron­prin­ses­sens hof­da­me

BT - - NYHE­DER - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@ bt. dk

AF­SKED

Kron­prin­ses­se Mary skal på ud­kig ef­ter en ny hof­da­me. Hen­des nu­væ­ren­de høj­re hånd Tanja Doky har nem­lig valgt at for­la­de sit job. Det skri­ver uge­bla­det Her & Nu.

42- åri­ge Tanja Doky har iføl­ge Her & Nu ik­ke kun­net for­e­ne det tæt­te ven­skab med Mary og job­bet som hen­des hjæl­per og as­si­stent.

Sam­ti­dig er hun, ef­ter hun flyt­te­de fra sin mand - den kend­te ja­zz- mu­si­ker Chris Minh Doky - ble­vet ale­ne­mor til to de­lebørn.

Og det er an­gi­ve­ligt svært at kom­bi­ne­re med et job med skif­ten­de og ufor­ud­si­ge­li­ge ar­bejds­ti­der, skri­ver Her & Nu. Den nu tid­li­ge­re hof­da­me ind­led­te sit ar­bej­de for hof­fet i 2007, ef­ter hun blev ve­nin­de med kron­prin­ses­se Mary.

Tanja Doky var sam­men med sin mand Chris Minh Doky, der er ven med kron­prins Fre­de­rik, der­for of­te på gæ­ste­li­sten til roy­a­le be­gi­ven­he­der.

Men iføl­ge Her & Nu blev de ak­ti­vi­te­ter dros­let vold­somt ned ef­ter par­rets brud.

Num­mer to i ræk­ken

Dokys af­sked er den an­den i ræk­ken af Marys per­son­li­ge ve­nin­der, der for­la­der en stil­ling i kon­ge­hu­set.

I april sid­ste år for­lod Marys ve­nin­de Ca­ro­li­ne He­e­ring kon­ge­hu­set ef­ter ot­te år som hof­da­me, pri­vat­se­kre­tær og sær­lig rå­d­gi­ver i for­bin­del­se med Mary Fon­den. Der er ik­ke no­get fast tal for, hvor man­ge hof­da­mer kron­prin­ses­se Mary skal ha­ve. Da hun blev gift med kron­prins Fre­de­rik, an­sat­te hun en en­kelt hof­da­me til at hjæl­pe sig.

Ef­ter­hån­den som hen­des ar­bejds­op­ga­ver blev me­re om­fat­ten­de i takt med, at hun fik fle­re pro­tek­tio­ner, blev tid­li­ge­re hof­da­me Ca­ro­li­ne He­e­ring kron­prin­ses­sens pri­vat­se­kre­tær, hvor­ef­ter Tanja Doky blev an­sat som hof­da­me.

TORS­DAG 2. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.