Har du væ­ret blom­ster­pi­ge?

BT ef­ter­ly­ser: For­tæl os om dit mø­de med Dron­nin­gen

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

EF­TER­LYS­NING

Den 16. april fyl­der dron­ning Mar­gret­he 75 år, og dét skal fejres! Der­for ef­ter­ly­ser BT kvin­der i al­le al­dre, der har væ­ret blom­ster­pi­ge og mødt ma­jestæten.

Vi vil ger­ne hø­re om dit mø­de og ik­ke mindst se pri­va­te bil­le­der fra da­gen.

En af de pi­ger, der har haft for­nø­jel­sen af at mø­de Dron- nin­gen på nært hold, er den 15- åri­ge Nan­na Jøns­sonMoll.

» Det var en sjov op­le­vel­se, « hu­sker Nan­na om den­gang, hun som ni- årig over­rak­te blom­ster til dron­ning Mar­gret­he, der var på be­søg hos Ber­ling­s­ke Me­dia, som og­så hu­ser BT, i an­led­ning af Ber­ling­s­kes 260 års fød­sels­dag.

» Det er jo ik­ke no­get, al­le får lov til, og det var sjovt at få ta­get bil­le­der. Mi­ne kammerater syn­tes, det var lidt sejt, « til­fø­jer hun.

Nan­na fik ’ job­bet’ som blom­ster­pi­ge, for­di hen­des mor, Suzan­ne Moll, den­gang var che­fre­dak­tør på BT. Men hun var fak­tisk ik­ke helt be­gej­stret til at be­gyn­de med:

» Jeg tænk­te, det må­ske vil­le bli­ve lidt pin­ligt, men så snak­ke­de jeg med mi­ne ve­nin­der i sko­len, og de syn­tes, det lød sejt og sag­de, at det skul­le jeg da ba­re gø­re, « for­tæl­ler Nan­na, der går i 9. klas­se på Øster­bro i Kø­ben­havn.

In­den den sto­re dag hav­de Nan­na øvet sig på at ne­je, men al­li­ge­vel var hun lidt nervøs. Hel­dig­vis fik hun lov til at ta­ge sin bed­ste ve­nin­de med på ’ job’, og det hjalp lidt på ner­ver­ne.

» Dron­nin­gen gav mig hån- den, det hav­de jeg ik­ke reg­net med. Jeg tro­e­de ba­re, jeg skul­le gi­ve buket­ten. Min mor for­tal­te mig li­ge, at jeg var over­ra­sket over, at Dron­nin­gen sag­de tak, men det kan jeg ik­ke selv hu­ske, « si­ger hun.

Har du, el­ler en du ken­der, væ­ret blom­ster­pi­ge? Så send me­get ger­ne en mail med et par ord om da­gen og evt. bil­le­der til jukr@ bt. dk.

Du kan og­så kon­tak­te mig på føl­gen­de adres­se: BT att. Julie Kragh, Pilestræde 34, 1147 Kø­ben­havn K. Vi re­tur­ne­rer na­tur­lig­vis di­ne bil­le­der.

Nana Jøns­son Moll er i dag 15 år, men var no­get yn­gre, da dron­ning Mar­gret­he var til ste­de ved Ber­ling­s­ke Me­di­as 260 års fød­sels­dag, hvor Nana Jøns­son Moll stod klar med blom­ster til re­gen­ten ( th). Fo­to: pri­vat/ Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.