’’

BT - - NYHEDER - Ni­co­lai Hol­le­sen

Det var me­get, me­get hårdt og uvir­ke­ligt at få det at vi­de... Jeg stod ba­re med tå­rer i øj­ne­ne og sag­de: ’ Hvad?’ Hvor­for?’ ’ Hvad snak­ker I om?’ Det var ik­ke til at for­stå.

men da var det for sent. Han dø­de kort ef­ter af si­ne kvæ­stel­ser.

Po­li­ti­et for­tal­te og­så, at det var Kasper Ro­land Daal­gaard selv, der rin­ge­de ef­ter Pe­ter Hol­le­sen den søn­dag mor­gen.

Han hav­de det skidt og hav­de brug for hjælp, så Pe­ter Hol­le­sen star­te­de bi­len og kør­te det kor­te styk­ke fra sit hjem til Dæk­cen­tra­len. Her mød­te han en iføl­ge po­li­ti­et ‘ psy­kisk usta­bil’ me­d­ar­bej­der. Og her stop­per hi­sto­ri­en brat.

» Vi får al­drig at vi­de, hvad der helt præ­cist ske­te he­r­in­de. Og der­for kom­mer jeg al­drig til at for­stå det helt. Vi fik ba­re at vi­de, at det ske­te på me­get kort tid. Og så har vi væ­ret her­op­pe ef­ter­føl­gen­de, hvor vi har kun­net se blod­spor og få en idé om, hvad der er sket, « si­ger Ni­co­lai Hol­le­sen, mens han ro­der sig i den kort­hå­re­de nak­ke og for før­ste gang ik­ke hol­der øjen­kon­takt.

» Hvis han var død af syg­dom el­ler i et bil­uheld el­ler lig­nen­de, hav­de vi no­get at for­hol­de os til. Her er der in­tet at for­hol­de sig til. Ud­over at det er uret­fær­digt, « si­ger Ni­co­lai Hol­le­sen.

Det gør det ik­ke let­te­re, at Ni­co­lai Hol­le­sen kend­te Kasper Ro­land Daal­gaard. Halvan­den uge før dra­bet hav­de han kørt bil med ham.

Kend­te gerningsmanden

» Han var den flin­ke­ste mand, og min far og ham hav­de et rig­tig godt for­hold til hin­an­den. Så det var det, jeg slet ik­ke kun­ne for­stå. Vi kan ik­ke fo­re­stil­le os, at der skul­le væ­re an­den for­kla­ring, end at Kasper ik­ke har vidst, hvad han har fo­re­ta­get sig. Han skul­le nok ha­ve væ­ret ind­lagt. Men det er ik­ke nemt at for­hol­de sig til, at det er en, jeg kend­te, der slog min far ihjel, « si­ger han.

Ni­co­lai Hol­le­sen er bred i for­hold til si­ne 17 år. Når han har fri fra Dæk­cen­tra­len klok­ken 17, ta­ger han hjem og la­ver lek­tier, og der­ef­ter ta­ger han op og træ­ner. Seks gan­ge om ugen. Det hjæl­per at løf­te no­get tungt. For bit­ter­he­den kan

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.