’ ’

BT - - NYHEDER - Ni­co­lai Hol­le­sen

Jeg har en fø­lel­se af, at jeg bli­ver nødt til at ta­ge be­slut­nin­gen for min fars skyld. Jeg sy­nes ik­ke, jeg skyl­der min far no­get, men det her er et fa­mi­lie­fo­re­ta­gen­de, og det skal det bli­ve ved med at væ­re

lagt sig fast på, at det var dæ­kvej­en, han vil­le gå.

» For halvan­det år si­den hev min far mig til si­de og snak­ke­de med mig om at over­ta­ge fi rma­et. Den­gang vil­le jeg ger­ne li­ge tæn­ke over det. Jeg hav­de og­så nog­le an­dre pla­ner. Men nu er der in­gen tvivl om, at det er det her, jeg skal, « si­ger han.

In­gen an­dre skul­le gø­re det

Te­le­fo­nen på bor­det i frokost­stu­en vi­bre­rer, hver gang der kom­mer en ny Fa­ce­book- be­sked ind. Ni­co­lai Hol­le­sen skæ­ver til den, men ven­der den så hur­tigt om på voks­du­gen og ven­der til­ba­ge til sam­ta­len med den sam­me al­vor i blik­ket.

Hvor­når får du tid til at væ­re Ni­co­lai på 17 år?

» Lør­dag eft er klok­ken 12, når Dæk­cen­tra­len luk­ker, har jeg tid til at væ­re Ni­co­lai. Og så lidt i sko­len, og når jeg træ­ner. Det er no­get med at si­ge nej til nog­le fe­ster om fre­da­gen, for­di jeg skal mø­de kl. 8 om lør­da­gen. Men det hjæl­per at tæn­ke på, at det får fi rma­et til at kø­re vi­de­re i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.