’’

BT - - NYHEDER - Ni­co­lai Hol­le­sen

Jeg kun­ne ik­ke kla­re, hvis det skul­le luk­ke ned, el­ler hvis der var nog­le an­dre, der skul­le kø­re det vi­de­re

min fars ånd. Jeg kun­ne ik­ke kla­re, hvis det skul­le luk­ke ned, el­ler hvis der var nog­le an­dre, der skul­le kø­re det vi­de­re, « si­ger han.

Far­mode­ren duk­ker op i dø­ren. Hun har købt køk­ken­rul­le og toilet­pa­pir, som hun stil­ler i frokost­stu­en, in­den hun li­ster af igen. Fir­ma­et står ind­til vi­de­re i hen­des navn.

En stor be­slut­ning

I kun­de­ind­gan­gen sid­der Ni­co­lai Hol­le­sens fa­ster Bet­ti­na Hol­le­sen, der har ta­get or­lov fra sit job for at pas­se te­le­fo­nen og det ad­mi­ni­stra­ti­ve. Når der er travlt, kom­mer hen­des to små søn­ner op og hjæl­per.

Pe­ter Hol­le­sens bil­le­de hæn­ger sta­dig i ind­gan­gen. Før el­ler si­den vil Dæk­cen­tra­len stå i Ni­co­lai Hol­le­sens navn.

» Jeg har en fø­lel­se af, at jeg bli­ver nødt til at ta­ge be­slut­nin­gen for min fars skyld. Jeg sy­nes ik­ke, jeg skyl­der min far no­get, men det her er et fa­mi­lie­fo­re­ta­gen­de, og det skal det bli­ve ved med at væ­re, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Men det er en stor be­slut­ning, og der er me­get, man går glip af, når man skal ta­ge så stor en be­slut­ning i min al­der. Men det er ik­ke no­get, jeg har no­get imod. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.