Dan­sker­ne har f

Det øko­no­mi­ske op­sving har for­stær­ket ly­sten til at hand­le ak­tier

BT - - NPAF VEADTEØRKONOMI - Ud­vik­ling i før­ste kvar­tal, 2015: Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk Ud­vik­ling i før­ste kvar­tal, 2015: Ud­vik­ling i før­ste kvar­tal, 2015: Ud­vik­ling i før­ste kvar­tal, 2015: Ud­vik­ling i før­ste kvar­tal, 2015:

IN­VE­STE­RING

42 PRO­CENT At hand­le med ak­tier er be­stemt ik­ke kun for tal­nør­der og in­ve­ste­rings- ha­jer.

Det har fle­re og fle­re dan­ske­re få­et øj­ne­ne op for.

I de se­ne­ste år er in­ter­es­sen for at kø­be ak­tier eks­plo­de­ret blandt pri­va­te, op­ly­ser Nor­dens stør­ste on­li­ne- børs­mæg­ler, Nord­net, til BT.

» Ly­sten til at in­ve­ste­re i ak­tier har al­drig væ­ret så stor, som den er nu. I lø­bet af de se­ne­ste to- tre år har vi op­le­vet en kun­de­til­gang på 15- 20 pro­cent om året, « si­ger Per Han­sen, der er in­ve­ste­rings­ø­ko­nom hos Nord­net.

Og­så Dansk Ak­tio­nær­for­e­ning op­le­ver ten­den­sen.

En af for­kla­rin­ger­ne er det øko­no­mi­ske op­sving, der har vist sig i kølvan­det på fi­nanskri­sen. Man­ge ak­tier er bul­dret frem på grund af mar­ke­dets tro på bed­re ti­der.

» Når der kom­mer sto­re ned­t­u­re, sæl­ger man­ge ud, for­di de bli­ver skræmt. Når det så går opad, kø­ber de igen, « si­ger Jens Møller Nielsen, der er di­rek­tør i Dansk Ak­tio­nær­for­e­ning.

Men han kal­der det en for­kert stra­te­gi. Ak­tie­han­del skal tæn­kes me­re lang­sig­tet, på­pe­ger han:

Kræ­ver is i ma­ven

» Hvis man har nog­le pen­ge, som man først skal bru­ge om 20- 30 år, så er der ik­ke no­gen tvivl om, at ak­tier er den bedst tæn­ke­li­ge in­ve­ste­ring. Al er­fa­ring vi­ser, at over læn­ge­re tid slår ak­tier al­le an­dre ty­per af in­ve­ste­rin­ger og op­spa­rin­ger. Men det kræ­ver, at man har is i ma­ven, så man ik­ke går i pa­nik, hvis der kom­mer sto­re ne­ga­ti­ve ud­s­ving i en pe­ri­o­de, « si­ger Jens Møller Nielsen og til­fø­jer:

» De, der tab­te pen­ge på fi­nanskri­sen, var dem, der solg­te ud un­der­vejs. Dem, der holdt fast i de­res spred­te in­ve­ste­rin­ger, har hen­tet alt det tab­te hjem plus lidt ek­stra. «

Der­for er hans bed­ste råd til ny­be­gyn­de­re in­den for ak­tie- ver­de­nen at læg­ge en lang­sig­tet in­ve­ste­rings- plan og føl­ge den.

» Det er enormt vig­tigt at læg­ge en stra­te­gi for ens tids­ho­ri­sont og ri­si­ko­vil­lig­hed. Og så skal man væ­re vil­lig til at hol­de fast i den – og­så når det går i den for­ker­te ret­ning. «

Hvil­ken stra­te­gi, man skal gå ef­ter, af­hæn­ger i høj grad af, hvem man er som per­son og in­ve­stor, for­kla­rer Per Han­sen:

» Hvis du er den for­sig­ti­ge ty­pe, så skal du må­ske ik­ke ha­ve ek­stra­or­di­nært man­ge ak­tier i fir­ma­er, som har en ind­tje­ning, der svin­ger me­get fra år til år. De kurs­mæs­si­ge hur­tig­lø­be­re kan gø­re dig rig, hvis du er hel­dig, men de kan og­så tøm­me din in­ve­ste­rings­teg­ne­bog, hvis du er min­dre hel­dig. Så der skal man ik­ke be­gyn­de. «

Spred ri­si­ko­en

27,5 PRO­CENT

Han næv­ner bi­o­tek­no­lo­gi som et ek­sem­pel på en bran­che, hvor ak­tie­kur­ser­ne kan van­dre lyn­hur­tigt op og ned.

Beg­ge eks­per­ter un­der­stre­ger, at det er enormt vig­tigt at spre­de ri­si­ko­en – bå­de bran­che­mæs­sigt og geografisk.

» Jo me­re bredt, du in­ve­ste­rer, des min­dre er du af­hæn­gig af ud­vik­lin­gen i det en­kel­te sel­skab. Det gæl­der om at blan­de lan­de og sek­to­rer i en god og grun­dig co­ck­tail, der sør­ger for, at du ik­ke er på­vir­ke­lig over for, om det ene el­ler det an­det fir­ma spur­ter lidt hur­ti­ge­re el­ler lidt lang­som­me­re, « si­ger Per Han­sen.

På den må­de kan de fle­ste men­ne­sker op­nå et pænt af­kast på lang sigt, me­ner han.

» Set over et langt tids­mæs­sigt for­løb sti­ger ak­tier­ne med 5- 7 pro­cent om året i gen­nem­snit, hvis du må­ler al­le sel­ska­ber i ver­den. Så som ud­gangs­punkt bur­de al­le in­ve­ste­re i ak­tier i til­tro til, at det, der har væ­ret gæl­den­de de se­ne­ste 100 år, og­så er gæl­den­de de næ­ste 100 år. «

Ud­over det øko­no­mi­ske op­sving har de la­ve ind­låns­ren­ter og­så gi­vet dan­sker­ne blod på tan­den for at hand­le med ak­tier.

29,7 PRO­CENT

9,1 PRO­CENT

81,8 PRO­CENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.