Ak­tie­eks­pert: Brug ’ K

BT - - NPAF VEADTEØRKONOMI - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk

EKS­PER­TEN

Da Klod­s­hans kom ri­den­de på en ge­de­buk for at bej­le til kon­ge­dat­te­ren, sam­le­de han til­fæl­di­ge ting op på sin vej: En død kra­ge, en gam­mel træsko og no­get plud­der fra grøf­ten.

Han var over­be­vist om, at det nok skul­le kom­me til gavn - og de fle­ste ved jo, hvor­dan even­ty­ret en­der. Selv om det må­ske ik­ke umid­del­bart ly­der som den op­ti­ma­le ak­tie­stra­te­gi, så bør al­le in­ve­sto­rer fak­tisk la­de sig in­spi­re­re af Klod­s­hans’ må­de at væ­re på. Så­dan ar­gu­men­te­rer den øko­no­mi­ske eks­pert Kar­sten Engmann Jensen i den ny bog ’ Boost din op­spa­ring med ak­tier – den sik­re vej til suc­ces på ak­tie­mar­ke­det’.

Vil­le kø­be i al­le bran­cher

» Du kan få li­ge så stor suc­ces med di­ne ak­tier, som Klod­s­hans fik med prin­ses­sen, hvis du op­fø­rer dig no­gen­lun­de, som han gjor­de, « ly­der det fra Kar­sten Engmann Jensen, der blandt an­det har væ­ret øko­nom i Dan­marks Na­tio­nal­bank.

I bo­gen be­skri­ver Kar­sten Engmann Jensen i punkt­form, hvor­dan han fo­re­stil­ler sig, at Klod­s­hans vil­le hand­le ak­tier:

Han vil­le for­ment­lig kø­be de ak­tier, han fandt på sin vej, og ik­ke spe­ku­le­re på, om det nu var go­de el­ler dår­li­ge ak­tier.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.