Få­et ak­tie­fe­ber go­de råd

BT - - MERE NÆNSYTHEE SDIDERE - Ud­vik­ling i før­ste kvar­tal, 2015: Ud­vik­ling i før­ste kvar­tal, 2015: Ud­vik­ling i før­ste kvar­tal, 2015: Ud­vik­ling i før­ste kvar­tal, 2015: Ud­vik­ling i før­ste kvar­tal, 2015: som til­stræ­ber en or­dent­lig sel­skabs­le­del­se ( Cor­pora­te Gover­nan­ce).

20 PRO­CENT

43,2 PRO­CENT

31. marts Kurs:

2. marts Kurs: 2. fe­bru­ar Kurs:

2. ja­nu­ar Kurs:

- 0,3 PRO­CENT

21,3 PRO­CENT

SÆT DIG ET MÅL

Sæt et mål for di­ne ak­tie­in­ve­ste­rin­ger. Hav re­a­li­sti­ske for­vent­nin­ger. Ak­tier er et lang­sig­tet op­spa­rings­al­ter­na­tiv, som hi­sto­risk set har gi­vet et at­trak­tivt af­kast.

TÆNK LANG­SIG­TET

Ak­tie­kur­ser svin­ger op og ned, men er al­tid ste­get til nye høj­der. Ak­tier eg­ner sig der­for ik­ke til kort­sig­te­de in­ve­ste­rin­ger.

IN­VE­STER RE­GEL­MÆS­SIGT

In­ve­ster al­drig en stor del af din op­spa­ring i ak­tier på en gang. Du ri­si­ke­rer at kø­be, mens ak­tier­ne er dy­rest. Ud­byt­ter skal ge­nin­ve­ste­res og lad væ­re med at hop­pe ind og ud af ak­tie­mar­ke­det - det på­fø­rer dig blot en mas­se om­kost­nin­ger.

SPRED IND­KØ­BE­NE

28,7 PRO­CENT

Sats ik­ke alt på én el­ler få ak­tier, men spred di­ne in­ve­ste­rin­ger i fle­re sel­ska­ber og helst og­så i for­skel­li­ge bran­cher. Så er du min­dre sår­bar over for sving­nin­ger i det en­kel­te sel­skab og bran­che.

GØR DIT HJEM­ME­AR­BEJ­DE

IN­VE­STER I ÅB­NE OG AK­TIO­NÆR­VEN­LI­GE SEL­SKA­BER In­ve­ster i sel­ska­ber, der har en åben og ær­lig in­for­ma­tions­po­li­tik, og

VÆR FOR­SIG­TIG MED LÅN TIL AK­TIE­IN­VE­STE­RIN­GER

Det kræ­ver stor for­sig­tig­hed og er­fa­ring med ak­tie­mar­ke­det at kø­be ak­tier for lån­te pen­ge. Går det ik­ke som for­ven­tet, kan si­tu­a­tio­nen bli­ve me­get svær at hånd­te­re.

BE­STEM HVOR­NÅR DU VIL SÆL­GE

Hold or­den på di­ne in­ve­ste­rin­ger og be­slut in­den køb, hvor­når du vil sæl­ge - f. eks. hvis en ak­tie er fal­det med 15%, el­ler hvis én ak­tie er kom­met til at ud­gø­re for stor en an­del af din sam­le­de po­r­te­føl­je.

TÆNK SKAT

Over­vej de skat­te­mæs­si­ge kon­se­kven­ser, hver gang du over­ve­jer at hjem­ta­ge en ge­vinst el­ler mini­me­re et tab gen­nem et ak­tiesalg.

FØLG IK­KE RÅD UKRI­TISK

Lyt til an­dres råd, men følg dem ik­ke ukri­tisk. Vær op­mærk­som på di­ne even­tu­el­le rå­d­gi­ve­res mo­ti­ver til at an­be­fa­le det ene el­ler det an­det. Ban­ken tje­ner mest på at sæl­ge in­ve­ste­rings­for­e­nings­be­vi­ser, og når du kø­ber og sæl­ger ak­tier. TRE HUR­TI­GE OM AK­TIER Hvad er en ak­tie? ak­tien sti­ger el­ler fal­der. En ak­tie er en an­del i en Hvor­for svin­ger kur­virk­som­hed, der er or­ga­ser­ne? ni­se­ret som et ak­tie- selKur­sen på ak­tier er skab. Hvis du kø­ber en af­hæn­gig af, hvor­dan ak­tie i en virk­som­hed, virk­som­he­den kla­rer bli­ver du alt­så me­de­jer. sig. Kur­sen fast­sæt­tes Der­for får du del i virk­dag­ligt på fonds­bør­sen som­he­dens over­skud på ba­sis af ud­bud og ( ak­tie- ud­byt­te). ef­ter­spørgsel og kan Hvad er ak­tie­kur­der­for bå­de på­vir­kes af sen? fun­da­men­tale æn­drinAk­tiens kurs er den ger i virk­som­he­dens for­pris, man be­ta­ler for en hold og af stem­nin­ger i ak­tie. Når kur­sen på en ak­tie­mar­ke­det, dvs. hos ak­tie sti­ger el­ler fal­der, kø­be­re og sæl­ge­re af be­ty­der det, at pri­sen på ak­tier­ne.

Me­di­ci­nal

fir­ma­et No­vo Nor­disk er dan­sker­nes fa­vo­rit

ak­tie. I det før­ste kvar­tal af 2015 er kur­sen ste­get med 42 pro­cent. Her top­che­fen Lars Re­bi­en Sø­ren­sen

Fo­to: Thomas Lek­feldt Køb kun ak­tier i sel­ska­ber, som du har sat dig or­dent­ligt ind i. Køb ak­tier i sel­ska­ber, som i fle­re år har vist frem­gang i om­sæt­ning og ind­tje­ning - og hold dig ve­l­in­for­me­ret om di­ne ak­tier.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.