Klod­s­hans- me­to­den’

BT - - MERE NÆNSYTHEE SDIDERE -

Han vil­le for­ment­lig kø­be til­fæl­digt i al­le bran­cher: industri, byg­ge­ri, fi­nans, trans­port, ener­gi, me­di­ci­nal etc., og på den må­de spre­de si­ne æg uden at spe­ku­le­re nær­me­re over det.

Be­hol­der den gam­le træsko

Han vil­le for­ment­lig ik­ke lyt­te til, hvad an­dre gjor­de og sag­de, og var på den må­de fri for at føl­ge i slip­strøm­men af go­de og dår­li­ge ide­er.

Han vil­le for­ment­lig al­drig se sig til­ba­ge og slap på den må­de for at bli­ve stres­set af, at ak­tie­kur­ser­ne i pe­ri­o­der skuf­fer. Selv om træsko­en var gam­mel, be­holdt han den – med suc­ces – og der­ved slap han for at sæl­ge en ak­tie, han el­lers kun­ne væ­re util­freds med, men som sag­tens kun- ne bli­ve en suc­ces læn­ge­re ude i frem­ti­den.

Han gjor­de, hvad der pas­se­de ham, og sto­le­de på det, han gjor­de.

bt. dk/ plus

På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om pen­ge, spa­ring og pri­va­tø­ko­no­mi. Læs me­re på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.