Vin­du­es­pud­ser ble

Som ak­tie- og va­lut­a­spe­ku­lant på fuld­tid har He­i­ne Andersen fra Karup vendt op og ned på til­væ­rel­sen

BT - - PRIVATØKONOMI - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk

DAYTRADING

’ Pling’. Ly­den af en klok­ke sig­na­le­rer til He­i­ne Andersen, at der er ge­vinst:

» Der tjen­te jeg 4.264 kro­ner på en han­del med ame­ri­kan­ske dol­lar, som jeg køb­te for halvan­den ti­me si­den. «

Den 39- åri­ge tal­knu­ser sid­der for­an fem sto­re com­pu­ter- skær­me. I bag­grun­den kø­rer in­ter­na­tio­na­le fi­nans­nyhe­der på tv’et. En kvin­de er ved at for­tæl­le om mo­de­gi­gan­ten Pra­das se­ne­ste års­regn­skab.

På skri­ve­bor­det lig­ger en lil­le bam­se med et hjer­te på ma­ven, hvor der står ’ I’m wild about you’.

» Det er no­get, min ko­ne har ind­ført, så jeg og­så tæn­ker på hen­de en gang imel­lem, « si­ger He­i­ne Andersen med et grin.

Han til­brin­ger om­kring 80 ti­mer om ugen på det lil­le, mør­ke hjem­me­kon­tor i par­rets hus i Karup.

Og der er en god grund til, at He­i­ne er ’ bun­det til ma­ski­ner­ne’, som han selv be­skri­ver det. De man­ge gra­fer, kur­ver og tal gi­ver et øje­bliks­bil­le­de af, hvor­dan det går med de cir­ka 3,5 mil­li­o­ner kro­ner, som han kon­stant har ude at svøm­me på det glo­ba­le ak­tie- og va­luta­mar­ked. Når Pan­dora- el­ler Ya­hoo- ak­tien svin­ger, skal han væ­re klar til at slå til.

Af­tens­mad ved skær­men

Of­te ta­ger han froko­sten el­ler af­tens­ma­den med ind på kon­to­ret. At fjer­ne blik­ket fra skær­me­ne kan væ­re ek­stremt dyrt. Det har He­i­ne er­fa­ret på den bit­re må­de fle­re gan­ge.

» Jeg har prø­vet at gå på toilet­tet i fem mi­nut­ter, og i lø­bet af den tid har jeg mi­stet 100.000 kro­ner, for­di der kom en ak­tie- kor­rek­tion. «

He­i­nes ko­ne Jeanette gi­ver et an­det ek­sem­pel. Da de hav­de 10- års bryl­lups­dag, skul­le de ud at spi­se. Men det vi­ste sig, at det var sam­me af­ten, hvor di­rek­tø­ren for Den Ame­ri­kan­ske Cen­tral­bank skul­le hol­de en ta­le, som kun­ne få af­gø­ren­de be­tyd­ning for in­ve­ste­rin­ger­ne.

» Så vi måt­te bli­ve hjem­me og ta­ge en Bo­nes- boks i ste­det, « ly­der det fra Jeanette Andersen.

Egent­lig lå det ik­ke i kor­te­ne, at He­i­ne skul­le bli­ve

TORS­DAG 2. APRIL 2015 ak­tiespe­ku­lant på fuld­tid. Tid­li­ge­re ar­bej­de­de han som selv­stæn­dig vin­du­es­pud­ser, men en fe­rie på Gran Ca­na­ria gav ham en grim tarm- in­fek­tion, som be­tød, at han måt­te læg­ge sig syg i en læn­ge­re pe­ri­o­de.

Tig­ge­de sig til et lån

» Jeg var så syg, at jeg måt­te ha­ve en madras ude på ba­de­væ­rel­set, og kom­mu­nen sag­de ’ find dig et ar­bej­de’. Når jeg nu ik­ke kun­ne ar­bej­de i mit eget fir­ma, så tænk­te jeg, at den bed­ste må­de at tje­ne pen­ge var at hand­le med ak­tier. Så jeg gik ned i ban­ken og tig­ge­de mig til et lån på 30.000 kro­ner. «

Pen­ge­ne in­ve­ste­re­de han i for­skel­li­ge ak­tier, og han blev hur­tigt gre­bet af det, da han så nog­le af dem sti­ge i kurs. Der­for be­slut­te­de He­i­ne sig for at gø­re det til et de­ci­de­ret ar­bej­de.

» I ja­nu­ar 2013 be­gynd­te jeg at ar­bej­de fuld­tid. Jeg hav­de 200.000 kro­ner, og jeg tro­e­de på, at jeg kun­ne for­ren­te dem, så jeg kun­ne le­ve af det. Jeg an­sat­te en til at pud­se vin­du­er, så jeg kun­ne op­gi­ve mit ar­bej­de og hand­le med ak­tier i ste­det. Så jeg tog chan­cen i et år, og jeg sag­de til mig selv, at

» Mi­ne pen­ge er mit værk­tøj. Jeg kan ik­ke træk­ke dem ud og hol­de fest for dem. Jeg er nødt til at tæn­ke på, at det er pen­ge, som jeg skal bru­ge til at la­ve fle­re pen­ge med, « si­ger He­i­ne Andersen. Fo­to: Bo Am­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.