Ev ak­tie­mil­li­o­nær

BT - - PRIVATØKONOMI -

TORS­DAG 2. APRIL 2015 hvis pen­ge­ne er tabt, så drop­per jeg det. Men da året var gå­et, var de 200.000 kro­ner la­vet om til 1,2 mil­li­on. «

100 pro­cent selvlært

I dag er He­i­ne Andersen 100 pro­cent selvlært in­ve­ste­rings­eks­pert og så­kaldt day- tra­der. Han sid­der kon­stant og over­vå­ger va­lu­ta- og ak­tie­mar­ke­det, så han kan kø­be og sæl­ge på de helt rig­ti­ge tids­punk­ter med fortje­ne­ste.

» Det, jeg le­ver af, er at teg­ne trend­stre­ger og ud­nyt­te ud­s­vin­ge­ne. Det kræ­ver, at jeg he­le ti­den er op­mærk­som på, hvad der sker ude i ver­den in- den for de sek­to­rer, jeg hand­ler i – for ek­sem­pel luft­fart. Hvis Sau­di- Ara­bi­en bom­ber i Ye­men, så sti­ger olie­pri­sen, og så fal­der fly­ak­tier­ne, for­di brænd­stof bli­ver dy­re­re. Alt det skal man sør­ge for at ha­ve med i si­ne over­vej­el­ser he­le ti­den. «

He­i­ne for­tæl­ler, at det ik­ke al­tid er helt nemt for folk at for­stå, hvad han la­ver. Og så mø­der han man­ge for­dom­me.

» Når folk vil hø­re, hvad jeg la­ver, så si­ger jeg, at jeg hand­ler med ak­tier. Så spør­ger de ’ kan man le­ve af det?’ Ja, det kan man. Men jan­te­loven har for­fær­de­lig stor kraft, og hvis jeg si­ger, at jeg er ble­vet mil­li­o­nær, så sy­nes folk, at jeg er kom­met for nemt til pen­ge­ne. Men det er alt­så ik­ke ba­re no­get, man gør ved at sid­de og klø sig selv i nak­ken. «

Mi­ne pen­ge er mit værk­tøj

Æg­te­par­ret le­ver da hel­ler ik­ke et liv, der sig­na­le­rer over­for­brug og luksus.

» Du kan se, at vi kø­rer rundt i en gam­mel, bu­let bil, « ly­der det fra Jeanette.

He­i­ne for­kla­rer, at han kun træk­ker pen­ge ud til det mest nød­ven­di­ge.

» Mi­ne pen­ge er mit værk- tøj. Jeg kan ik­ke træk­ke dem ud og hol­de fest for dem. Jeg er nødt til at tæn­ke på, at det er pen­ge, som jeg skal bru­ge til at la­ve fle­re pen­ge med. Jeg har købt et nyt fjern­syn, og ko­nen har få­et nog­le Pan­dora- smyk­ker, når kur­sen er ste­get. Men langt de fle­ste pen­ge står på kon­to­en, for de skal bru­ges til ge­nin­ve­ste­ring. «

At det er et ri­si­ka­belt ar­bej­de, som He­i­ne har, læg­ger han ik­ke skjul på. Og det kan og­så ty­de­ligt ses, hvis man kig­ger på, hvor­dan hans øko­no­mi har ud­vik­let sig gen­nem det se­ne­ste år. Ind­til ok­to­ber sid­ste år var det he­le nær­mest en ren fest med sto­re af­kast. Sal­do­en vi­ste over fem mil­li­o­ner kro­ner. Men no­get så uskyl­digt som en fa­mi­lie­tur til Born­holm fik vold­som­me kon­se­kven­ser.

Tab­te fle­re mil­li­o­ner

» Jeg sag­de ja til at ta­ge med, selv om jeg på for­hånd vid­ste, at det var en rig­tig dår­lig idé. Det var den vær­ste pe­ri­o­de at væ­re væk i, for­di der var en me­get stor kor­rek­tion af Ya­hoo- ak­tier­ne. Den tur ko­ste­de mig fle­re mil­li­o­ner kro­ner. «

Sam­let set blev He­i­nes for­mue re­du­ce­ret med om­kring en fem­te­del.

» Det smadre­de fuld­stæn­dig min in­ter­es­se for at hand­le med ak­tier, og det er først nu, at jeg ik­ke tæn­ker på det me­re. «

Trods ned­t­u­ren i ef­ter­å­ret kan He­i­ne i dag ik­ke fo­re­stil­le sig at ha­ve et an­det job.

» Jeg kom­mer al­drig til at ar­bej­de nor­malt igen – så skal jeg vir­ke­lig la­ve en brø­ler. Jeg har svært ved at sæt­te mig ind i at ar­bej­de for 150 kr. i ti­men, når jeg kan tje­ne me­get me­re ved at sid­de her. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.