’’

BT - - PRIVATØKONOMI -

Hvis Sau­di- Ara­bi­en bom­ber i Ye­men, så sti­ger olie­pri­sen, og så fal­der fly­ak­tier­ne, for­di brænd­stof bli­ver dy­re­re. Alt det skal man sør­ge for at ha­ve med i si­ne over­vej­el­ser he­le ti­den

En day­tra­der er en per­son, som le­ver af at hand­le med ak­tier, va­lu­ta, råva­rer etc. på dag­lig ba­sis. Langt de fle­ste hand­ler åb­nes og luk­kes in­den for sam­me han­dels­dag. Of­te fo­re­går det fra hjem­me- com­pu­te­ren. En day­tra­der har of­te en lang ræk­ke ak­ti­ve hand­ler i mar­ke­det på sam­me tid. Ved daytrading gø­res der ty­pisk brug af så­kaldt short­sel­ling, hvor det er mu­ligt at tje­ne pen­ge på fal­den­de ak­tie­kur­ser. Det fo­re­går ved, at in­ve­sto­ren lå­ner et an­tal ak­tier ( el­ler an­dre vær­di­pa­pi­rer) for et lå­ne­ge­byr. Først sæl­ger han ak­tier­ne, og hvis de så fal­der i kurs, kan han kø­be dem til­ba­ge bil­li­ge­re og der­med tje­ne på det. Der­u­d­over be­nyt­ter day­tra­de­re sig ty­pisk af lå­ne­fi­nan­si­e­ring – og­så kal­det gea­ring, hvor in­ve­sto­ren lå­ner ka­pi­tal til at in­ve­ste­re med. Øko­no­mi­ske eks­per­ter har tid­li­ge­re ad­va­ret mod fæ­no­me­net, da daytrading kan væ­re ek­stremt ri­si­ka­belt.

larh@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.