Mo­gen­sen i med

Po­li­tisk kom­men­ta­tor Pe­ter har haft et tur­bu­lent pri­vat­liv de se­ne­ste fem år. Nu er der ro på

BT - - NYHEDER -

mær­ke­lig må­de, og det har kræ­vet me­get det før­ste år. Men nu kø­rer det og­så i en god gæn­ge, og så er der over­skud til at kig­ge fremad, « si­ger Pe­ter Mo­gen­sen.

Til­bød Nyrup at gå

I ja­nu­ar var det 50 år si­den, han blev født i si­ne for­æl­dres dob­belt seng i Val­by.

For­æl­dre­ne var beg­ge ufag­lær­te og in­si­ste­re­de på, at bør­ne­ne skul­le ta­ge en ud­dan­nel­se.

Pe­ter valg­te sam­men med syv gym­na­sie­kam­me­ra­ter at læ­se øko­no­mi på Aar­hus Uni­ver­si­tet. Det var og­så der, at han meld­te sig ind i So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Men nu er det man­ge år si­den, han var med­lem.

Ef­ter ek­sa­men blev han an­sat i Fi­nans mi­ni­ste­ri­et og blev der­ef­ter i 1995 mi­ni­ster­se­kre­tær for Mo­gens Lyk­ke­toft. To år se­ne­re kom han til Stats­mi­ni­ste­ri­et som rå­d­gi­ver for Poul Nyrup Ras­mus­sen.

» Som an­sat i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et tror man, at der ik­ke er no­gen, der er klo­ge­re end os. Jeg blev dybt ry­stet

TORS­DAG 2. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.