’’

BT - - NYHEDER - Pe­ter Mo­gen­sen

Jeg be­slut­te­de at gi­ve den fuld rul­le og gø­re det på mi­ne præ­mis­ser. Det hand­le­de om at væ­re lidt me­re rå end de an­dre

over at kom­me til Stats­mi­ni­ste­ri­et. Det var fuld­kom­men van­vit­tigt. Ef­ter tre uger røg vi ind i en stor kri­se, som jeg var en del af. Jeg var så cho­ke­ret, at jeg til­bød Nyrup at gå. Men han slog mig på lå­ret og sag­de: ’ Nu må du ta­ge dig sam­men. Jeg kan fand­me ik­ke bru­ge dig, hvis du ik­ke sto­ler på dig selv’. Det respek­te­rer jeg ham for. Og så blev jeg ky­nisk. Jeg be­slut­te­de at gi­ve den fuld rul­le og gø­re det på mi­ne præ­mis­ser. Det hand­le­de om at væ­re lidt me­re rå end de an­dre. Vi skær­me­de bl. a. Nyrup me­re af over­for pres­sen, så al­le hen­ven­del­ser skul­le gå gen­nem mig. Det vir­ke­de, og jeg vok­se­de ko­los­salt i tro­en på mig selv ef­ter den epi­so­de. «

Sto­ler på ana­ly­sen

Og det var på den må­de, Pe­ter Mo­gen­sen lag­de ki­men til den rol­le, han har i dag som po­li­tisk kom­men­ta­tor.

» Jeg har brugt et halvt liv på at for­stå møn­stre og me­ka­nis­mer i den po­li­ti­ske ver­den. Held og til­fæl­dig­he­der spil­ler og­så ind. Men når I ser mig om tirs­da­gen på tv, hvor jeg f. eks. ana­ly­se­rer et ud­spil fra Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, er det for mig blot et nyt ele­ment oven­på den lan­ge ræk­ke af em­ner, der al­le­re­de sid­der so­lidt på min ry­grad. Po­li­tik er og­så min hob­by og min in­ter­es­se, så jeg føl­ger den he­le døg­net. «

Hvor­dan ar­bej­der du i lø­bet af ugen. Lø­ber du rundt på Chri­sti­ans­borg he­le ti­den og snak­ker med po­li­ti­ke­re?

» Nej, jeg rin­ger el­ler

sms’er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.