’’

BT - - NYHEDER - Je­re­my Clark­son

Jeg vil­le vi­de det, som al­le an­dre og­så vil­le vi­de. Nem­lig om jeg så godt ud i bi­len, hvor­dan den kør­te, og hvad den kun­ne gø­re for mit ima­ge

» Al­le bil­bla­de­ne vir­ke­de, som var de fag­bla­de skre­vet af nør­der til nør­der. Jeg var ik­ke in­ter­es­se­ret i mo­tor­fak­ta og i, hvor­dan krum­tap­pen fun­ge­re­de. Jeg var ski­de­li­geg­lad med ba­ga­ge­rums­plads og ho­ved­høj­de. Jeg vil­le vi­de det, som al­le an­dre og­så vil­le vi­de. Nem­lig om jeg så godt ud i bi­len, hvor­dan den kør­te, og hvad den kun­ne gø­re for mit ima­ge. «

Ide­en om at kom­bi­ne­re pas­sio­nen for bi­ler med sit hånd­værk var und­fan­get.

Til­fæl­dig­hed skab­te kar­ri­e­ren

Han fik et par små me­di­er med på ide­en, og i 1984 ind­t­og Clark­son mo­torjour­na­li­stik­ken. Uden stør­re held. Ef­ter et par år hav­de han og hans kom­pag­non kun tjent 40.000 pund, og de hav­de beg­ge bank­gæld til op over beg­ge ører. Men han hav­de det sjovt og rej­ste fra den ene bil­lan­ce­ring til den næ­ste.

Ved en pres­se­præ­sen­ta­tion i 1988 var han hav­net ved si­den af en pro­du­cer fra BBCs nød­li­den­de au­to­mo­bil­for­bru­ger­pro­gram ’ Top Gear’. Det blev hans chan­ce. Pro­du­ce­ren var im­po­ne­ret af den bram­fri Clark­son og kun­ne se ham som et friskt pust til det no­get stø­ve­de tv­pro­gram.

Clark­son fik en prø­ve­film­ning, vir­ke­de god på skær­men og fik for før­ste gang mu­lig­hed for at si­ge sin ær­li­ge me­ning i le­ven­de bil­le­der. Ik­ke så grov som se­ne­re, men grove­re og me­re un­der­hol­den­de end de tra­di­tio­nel­le tv- vær­ter på ’ Top Gear’.

I lø­bet af 1990er­ne blev Clark­son mo­di­ge­re og grove­re. An­spo­ret af pro­gram­mets pro­du­ce­re til at si­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.