Re­my Clark­son

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 2. APRIL 2015 2015: 25. marts fy­rer BBC sin mest po­pu­læ­re tv- vært, Je­re­my Clark­son. Bag­grun­den er Clark­sons over­fald på en pro­du­cer un­der op­ta­gel­ser­ne til ’ Top Gear’. For­ud for sa­gen, der før­te til Clark­sons fy­ring, er gå­et en se­rie af sa­ger, hvor Clark­son har flir­tet med græn­sen for det ac­cep­tab­le. Vi har sam­let et ud­pluk af Clark­sons skan­da­lesa­ger her. 2014: Clark­son tvin­ges til of­fent­ligt at und­skyl­de for at ha­ve sagt ’ nig­ger’ for rul­len­de ka­me­ra. 2012: BBC be­stormes af vre­de se­e­re, ef­ter at Clark­son har for­nær­met bå­de In­di­ens mad, tøj og hi­sto­rie i et ’ Top Gear’- pro­gram op­ta­get i In­di­en. 2011: Clark­son ska­ber en diplo­ma­tisk kri­se, ef­ter han svi­ner en bil til pri­mært for at væ­re byg­get af ban­de­kri­mi­nel­le me­xi­ca­ne­re. 2010: I ’ Top Gear’ an­kla­ger han bur­ka­bæ­ren­de kvin­der for at væ­re en trus­sel mod tra­fik­sik­ker­he­den, for­di han an­gi­ve­ligt en­gang hav­de set en bur­kaklædt kvin­de fal­de og af­slø­re frækt fransk un­der­tøj in­de­nun­der. Nu mi­ste­de han kon­cen­tra­tio­nen, hæv­de­de han, hver gang han så en bur­kaklædt kvin­de i tra­fik­ken. 2009: Ved en pres­se­kon­fe­ren­ce kal­der Clark­son den da­væ­ren­de bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster for ’ en enø­jet, skotsk idi­ot’. Bå­de skot­ter, idi­o­ter og syns­han­di­cap­pe­de blev for­nær­me­de. 2008: Clark­son drik­ker gin og to­nic bag rat­tet på vej mod Nord­po­len i en fi­re­hjul­stræk­ker. BBC gi­ver ham en næ­se for spi­ri­tus­kør­sel, han for­sva­rer sig med, at de kør­te på isen i in­ter­na­tio­nalt far­vand og der­for ik­ke var un­der­lagt færds­els­lo­ven.

I ’ Top Gear’ er der gen­nem åre­ne ble­vet te­stet et utal af kø­re­tø­jer. Her kø­rer de tre vær­ter Je­re­my Clark­son ( i mid­ten), Ja­mes May ( ba­gerst tv.) og Ri­chard Ham­mond ( ba­gerst th.) gen­nem London i en tank i 2008 for at re­k­la­me­re for en ny sæ­son af tv­pro­gram­met. Det er end­nu uvist, hvor­dan og om ’ Top Gear’ fort­sæt­ter ef­ter Je­re­my Clark­sons af­ske­di­gel­se. Fo­to: Afp

I da­ge­ne op til og ef­ter, at Je­re­my Clark­son blev fy­ret fra et af BBCs mest suc­ces­ful­de og ind­brin­gen­de pro­gram­mer, var hans hjem be­lej­ret af fo­to­gra­fer og jour­na­li­ster. Al­le vil­le ha­ve en kom­men­tar fra den kon­tro­ver­si­el­le ’ Top Gear’- vært, der mi­ste­de job­bet ef­ter at ha­ve slå­et en af pro­gram­mets pro­du­ce­re. Fo­to: Afp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.