MAN­DEN DER VID

BT - - ANDEN VERDENSKRIG - Di­nes Bo­gø bt@ bt. dk

MOD­STAND

Sa­bo­ta­ger, ak­tio­nen med jø­de­r­ne, fol­ke­strej­ker og RAF- an­greb er nok, hvad de fle­ste for­bin­der be­sæt­tel­ses­ti­den med. Men kort tid før be­fri­el­sen ud­før­te ’ Grup­pe 1944’ en ak­tion, der fik al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for man­ge.

11 mand fra mod­stands­or­ga­ni­sa­tio­nen ’ 1944’ gik tirs­dag mor­gen 17. april 1945 ind i ’ Die Deut­sche Han­delskam­mer in Dä­ne­mark’ på Nør­re Vold­ga­de 11 i Kø­ben­havn.

De øn­ske­de at fjer­ne bre­ve, do­ku­men­ter og kon­trak­ter fra kon­to­ret, da man hav­de en for­mod­ning om, at al­le pa­pi­rer vil­le bli­ve brændt ved den snar­ligt for­ven­te­de ka­pi­tu­la­tion.

Grup­pen, med le­de­ren ’ Knud’ Ib Mo­gens Bech Christensen, op­holdt sig tre ti­mer i lo­ka­ler­ne, hvor de sy­ste­ma­tisk ind­sam­le­de over en halv mil­li­on do­ku­men­ter, der blev kørt væk på last­vog­ne.

Der blev ta­get fle­re fo­tos un­der ak­tio­nen, men som no­get sær­ligt blev ak­tio­nen og­så fil­met.

Ma­te­ri­a­let blev sendt til Sve­ri­ge, hvor der fo­re­gik en vis ka­ta­lo­gi­se­ring. Ef­ter be­fri­el­sen kom det me­ste af ma­te­ri­a­let til Dan­mark.

I for­bin­del­se med rets­op­gø­ret blev der frem­lagt man­ge do­ku­men­ter fra Det ty­ske Han­delskam­mer og Dan­marks Na­tio­nal­bank.

Man­ge dan­ske fir­ma­er, der hæv­de­de, at de blev tvun­get til at sam­ar­bej­de med vær­ne­mag­ten, var ik­ke så gla­de, når man kun­ne se, at det dan­ske fir­ma hav­de væ­ret sær­de­les ak­tivt for at få kon­trak­ter al­le­re­de i som­me­ren 1940.

En af de dan­ske­re, der var sær­de­les ær­ger­lig over, at ma­te­ri­a­let fra han­delskam­me­ret var be­va­ret, var gros­se­rer Carl Lou­is Mo­gen­sen. Si­den 1926 hav­de han dre­vet im­portvirk­som­hed i Kø­ben­havn. Man­ge va­rer fik han fra Eng­land, Frank­rig og Hol­land, så hans mu­lig­he­der for at dri­ve han­del blev stærkt be­græn­set i 1939- 1940.

I 1920 hav­de han meldt sig til den fran­ske frem­med­le­gion. Han var vel­lidt og blev de­ko­re­ret, bl. a. for­di han hav­de red­det en hårdt sår­et of­fi­cer i sik­ker­hed un­der et an­greb.

Han blev i 1925 til­budt at fort­sæt­te i frem­med­le­gio­nen, men valg­te at ta­ge til Kø­ben­havn.

Mens han var i tje­ne­ste i Nord­afri­ka, skrev han med frk. Eb­ba Pavls­en, der var kor­re­spon­dent i te­le­fon­sel­ska­bet K. T. A. S. Hun sam­le­de på afri­kan­ske fri­mær­ker, og det kun­ne Carl Mo­gen­sen hjæl­pe hen­de med.

Hun hav­de en min­dre for­mue, og hun stil­le­de ham i ud­sigt, at hun vil­le hjæl­pe ham i gang med et fir­ma.

TO RTOSRDSADGA 2G .2 A. PAPRRILIL 2 2001155

Hans før­ste kon­tor var i Ni­els Bro­cks Ga­de 3, tæt ved Po­li­ti­går­den. Lo­ka­ler, der se­ne­re un­der be­sæt­tel­sen blev kendt som fir­ma­et Com­merci­al Wi­ne.

Eje­ren Svend Jensen, med dæk­nav­net ’ Sol­bær­ret’, ser­ve­re­de her bå­de for vær­ne­mag­ten, Gesta­po og mod­stands­folk. I fil­men ’ Flam­men & Ci­tro­nen’ ser man fle­re gan­ge op­ta­gel­ser fra ste­det.

Carl Mo­gen­sens va­resor­ti­ment be­stod fra be­gyn­del­sen af Wor­cester­sau­ce, sar­di­ner, tun­fisk, fran­ske trø­f­ler, kon­to­rar­tik­ler og di­ver­se pa­pir­va­rer.

En af Carl Mo­gen­sens go­de ven­ner var po­lar­for­ske­ren Pe­ter Freu­chen. De stif­te­de i be­gyn­del­sen af 1930er­ne ’ Dansk Pro­fes­sio­nelt Bok­se- for­bund’. Freu­chen blev for­mand, for­di han var et kendt navn.

Carl Mo­gen­sen ud­byg­ge­de sit fir­ma. Han sør­ge­de for at ha­ve et godt for­hold til pres­sen og en stor kon­takt­fla­de in­den for spor­tens ver­den.

Kort tid ef­ter be­fri­el­sen fik Carl Mo­gen­sen frem­stil­let en se­rie po­rtræt­ter hos et ate­li­er i Kø­ben­havn. Fo­to: pri­vat, Fri­heds­mu­se­et, Erik Johansen og The Ad­ven­tu­rers’ Club of Den­mark

Umid­del­bart ef­ter be­fri­el­sen stil­le­de med­lem­mer­ne af Lys­glimt på mø­de­ste­det: Mag­le­gårds­sko­len i Gen­tof­te. Sko­len, der og­så blev be­nyt­tet som kvar­ter for an­dre mod­stands­or­ga­ni­sa­tio­ner, var valgt, for­di det var en de få kom­mu­nesko­ler, der ik­ke var be­slag­lagt af vær­ne­mag­ten til ind­kvar­te­ring af flygt­nin­ge. Le­de­ren, kri­mi­na­las­si­stent Kaj Han­sen ’ Sto­re Karl’ i ci­vil, og skråt bag ved med ge­vær over ven­stre skul­der står Carl Mo­gen­sen ’ Lil­le Karl’. In­gen af med­lem­mer­ne var klar over, at de­res trans­port­ru­ter stort set sej­le­de ri­si­kof­rit.

En af Grup­pe 1944’ s vel­lyk­ke­de ak­tio­ner. Ef­ter ak­tion på Nør­re­vold den 17. april 1945 blev me­re end en halv mil­li­on pa­pi­rer kørt i sik­ker­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.