GØR HA­VEN SOMMERKLAR

Selv­om var­me­gra­der­ne la­der ven­te på sig, er det nu, du skal gø­re din ha­ve i top­form til som­me­ren

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ ber­ling­s­ke. dk

GRØN­NE FIN­GRE

Træ­er og bu­ske i Dort­he Kvists vil­la­ha­ve i Van­lø­se er end­nu nøg­ne, men små skud hist og her vid­ner om, at for­å­ret er på vej.

Med for­å­rets kom­me føl­ger den af ha­ve­fol­ket læn­ge ven­te­de tid, hvor de igen kan kom­me ud og få muld mel­lem fi ngre­ne.

» Det bur­de jo ik­ke kom­me bag på mig læn­ge­re, men der er ba­re no­get fan­ta­stisk ved at kom­me et frø i jor­den og se det gro, « for­tæl­ler Dort­he Kvist, mens vi sid­der i hen­des ly­se dag­ligstue, hvor der er for­spi­re­de kar­to­fl er og to­ma­ter i vin­du­eskar­me­ne og fyldt med fro­di­ge plan­ter.

Dort­he Kvist er ha­ve­eks­pert på blandt an­det Go’ Mor­gen Dan­mark, og på bt. dk kan du se hen­des go­de tip i ’ Kvi­stens ha­ve­sko­le’. Der­u­d­over ar­bej­der hun som ha­ve­de­sig­ner i sit eget fi rma, og hun har net­op lan­ce­ret ha­ve­red­skabs­se­ri­en ’ Dort­he Kvist by Nel­son Gar­den’.

Ha­ve­ar­bej­de er af­stres­sen­de

BT har bedt hen­de øse ud af sin sto­re vi­den og gi­ve dig go­de råd om, hvor­dan du gør din ha­ve klar til som­me­ren net­op nu.

Og hvis du ik­ke al­le­re­de er bidt af ha­ven, så er der man­ge go­de grun­de til at hop­pe med på bøl­gen.

» Det er dej­lig af­stres­sen­de og gi­ver en vi­dun­der­lig ro at gå og ro­de i ha­ven, « si­ger hun.

Der er fak­tisk en bak­te­rie i jor­den, som ud­lø­ser sero­to­nin i hjer­nen, når den kom­mer i kon­takt med hu­den. Sero­to­nin kal­des og­så ’ lyk­ke­stoff et’ og fi ndes blandt an­det i lyk­kepi­l­ler.

» Når du dyr­ker din egen mad, ved du og­så, at den ik­ke er ble­vet sprøjtet el­ler gen­ma­ni­p­u­le­ret, « si­ger Dort­he Kvist og på­pe­ger, at og­så din pen­ge­pung ny­der godt af ha­ve- ar­bej­det.

» Den mad, du selv dyr­ker, er om ik­ke gra­tis, så langt bil­li­ge­re, end hvis du skul­le kø­be det sam­me i su­per­mar­ke­det, « si­ger ha­ve­eks­per­ten.

Får no­get fra hån­den

Rent men­talt gi­ver ha­ve­ar­bej­det Dort­he Kvist en til­freds­stil­lel­se, som hun og man­ge an­dre sav­ner i det dag­li­ge.

» Ken­der du ik­ke den der for­nem­mel­se af, at du har knok­let he­le da­gen, men når du så kig­ger på dit skri­ve­bord, kan du over­ho­ve­det ik­ke se, at du har få­et no­get fra hån­den, « spør­ger hun og fort­sæt­ter:

» Når du der­i­mod går ud og klip­per din hæk el­ler lu­ger i et bed, så kan du med det sam­me se og fø­le, at du har få­et en mas­se fra hån­den. Det er ba­re en rig­tig dej­lig for­nem­mel­se, « for­kla­rer Dort­he Kvist.

På de føl­gen­de si­der kan du læ­se hen­des go­de råd og al­le­re­de nu få gjort din ha­ve i top­form til som­me­ren.

Dort­he Kvist. Født i 1967. Ud­dan­net de­sig­ner fra Dan­marks De­signsko­le i 1992. Har ar­bej­det som de­sig­ner for sto­re mo­de­hu­se som IC Com­pa­nys, Mat­i­nique og Car­li Gry. Op­ret­te­de i 2010 Melt­de­signstu­dio, som til­by­der ha­ve­de­sign og bo­li­gin­dret­ning. For­fat­ter til bø­ger­ne ’ Bliv ven med din ha­ve’ ( 2012) og ’ Byha­ven – Kål, kar­to­fl er og kær­lig­hed ( 2013) Ha­ve­eks­pert i Go’ Mor­gen Dan­mark og på TV2 Fris pro­gram ’ Årets dej­lig­ste ha­ve’, samt BT og Ber­ling­s­ke, hvor hun på an­det år la­ver vi­deoblog­gen ’ Kvi­stens Ha­ve­sko­le’. Bor i en æl­dre vil­la i Van­lø­se med køk­ken­ha­ve på ta­get af ga­ra­gen, seks høns og en kat. Gift og mor til to børn. Se me­re på Dort­he Kvists blog på http:// melt­de­signstu­dio. com/ blog/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.