Tivoli er åben

BT - - NYHEDER - Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld sodr@ bt. dk

FEST OG FAR­VER

Er du mest til et sus i den 100 år gam­le rut­sche­ba­ne, en læk­ker spi­se­op­le­vel­se, can­dy­floss og le­ge­plads, li­vemu­sik el­ler en tur i den nye tuli­pan­park med de man­ge tu­sin­de blom­ster?

For­ly­stel­ses­par­ken Tivoli rum­mer det me­ste og er nu åben frem til 20. sep­tem­ber.

2015 er et hi­sto­risk år for Tivoli. Med si­ne 174 åb­nings­da­ge er det nem­lig ha­vens læng­ste som­mer­sæ­son no­gen sin­de.

Hvis du er en af dem, der be­væ­ger dig mod Ti­vo­lis po­r­te, så kan du glæ­de dig til at se en ny tuli­pan­mark på Plæ­nen med 96.000 tuli­pa­ner og en hy­a­cint­mark be­stå­en­de af 16.000 hy­a­cint­løg. Ras­mus Klumps Ver­den er ble­vet for­ny­et til de yng­ste, og du kan se frem til man­ge kon­cer­ter.

Fre­dags­ro­ck i Tivoli har gen­nem fle­re år væ­ret me­get po­pu­lært. Det bli­ver det højst sand­syn­ligt og­så i år med det me­get am­bi­tiø­se pro­gram.

Med nav­ne som Snoop Dogg, Jes­sie J, Ma­rie Key, Bel­le & Se­ba­sti­an, TV- 2 og D- A- D kom­mer der i alt 28 Fre­dags­ro­ck- nav­ne den­ne som­mer.

Der og­så et par fød­sels­da­ge – Odi­ne­xpres­sen fyl­der 30 i år mens Det Ja­pan­ske Taarn – tid­li­ge­re Det Ki­ne­si­ske Taarn – har ek­si­ste­ret i 115 år.

Tivoli har åbent fra 1. april til 20. sep­tem­ber. Det be­ty­der 174 åb­nings­da­ge mod 167 sid­ste år.

Tivoli- gar­den spil­le­de ha­vens før­ste dag i gang, som end­te i et stort fest­fyr­vær­ke­ri for de man­ge gla­de gæ­ster. Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.