Der­for er mas­sag

Mas­sa­ge er ik­ke ba­re luksus, det kan og­så gø­re un­der­vær­ker for bå­de fy­sik­ken og det men­tale over­skud

BT - - NYHEDER - Ma­rie Var­m­ing

VEL­VÆ­RE

» En god mas­sa­ge ska­ber først og frem­mest vel­væ­re. Der­næst kan den lø­se nog­le fy­si­ske pro­ble­mer, du har, « for­tæl­ler Re­mi Wei, som er mas­sør i sin egen for­ret­ning Wa­ter­m­ar­gin med spe­ci­a­le i ki­ne­sisk mas­sa­ge.

» Mas­sa­ge er godt for mus­k­ler­ne, men der­u­d­over på­vir­kes ner­ve­sy­ste­met og hor­mon­ba­lan­cen og­så, når du får mas­sa­ge, så du bli­ver af­slap­pet. Når ner­ver og hor­moner på­vir­kes, på­vir­kes din psy­ke og­så. I næ­sten al­le til­fæl­de bli­ver man gla­de­re af at få mas­sa­ge, men i en­kel­te til­fæl­de kan mas­sa­gen fak­tisk og­så frem­kal­de trau­mer. «

Iføl­ge spe­ci­elt ki­ne­sisk mas­sa­ge­tra­di­tion på­vir­kes me­di­a­ner­ne i krop­pen un­der mas­sa­ge, hvil­ket be­ty­der, at de in­dre or­ga­ners ind­byr­des ko­or­di­na­tion på­vir­kes. Der­med har mas­sa­ge fak­tisk ind­virk­ning på he­le krop­pen.

Re­mi Wei an­be­fa­ler, at man boo­k­er sin mas­sa­ge nog­le da­ge i for­vej­en for at få den ful­de glæ­de af den.

» På den må­de får du og­så for­vent- nin­gens glæ­de med, og den er vig­tig, for når du glæ­der dig, vil en­dor­fi­ner­ne gå i gang al­le­re­de in­den be­hand­lin­gen, « si­ger han.

Frik­var­ter ef­ter mas­sa­ge

Li­ge­le­des skal du hu­ske at gi­ve dig selv et lil­le frik­var­ter ef­ter mas­sa­gen.

» Det er li­ge­som, når du li­ge har spist et godt må­l­tid mad. Du skal li­ge sid­de og ny­de det bag­ef­ter. Ef­ter en mas­sa­ge skal du li­ge mær­ke ef­ter, hvor­dan det fø­les i krop­pen, og hvor­dan den har re­a­ge­ret. På den må­de gi­ver mas­sa­ge dig vel­væ­re bå­de før, un­der og ef­ter sel­ve mas­sa­gen, « si­ger han.

Men hvor­dan ved man så, om man kø­ber kat­ten i sæk­ken, når man går ind i en mas­sa­ge­kli­nik?

» Er du helt ny på om­rå­det, så prøv dig frem, « an­be­fa­ler Re­mi Wei.

» Ke­mi­en mel­lem dig og mas­sø­ren er me­get vig­tig. Der­for skal du ba­re spør­ge ind til ved­kom­men­de. Køn, mas­sa­ge­stil og ud­dan­nel­se. Så kan du mær­ke, om alt er i or­den, og hvis du fø­ler dig ut­ryg ved din mas­sør, skal du ba­re si­ge det, men det sker me­get sjæl­dent, for de fle­ste mas­sø­rer er pro­fes­sio­nel­le og go­de til at ska­be til­lid, « si­ger han.

Han un­der­stre­ger, at selv om man godt kan få en god mas­sa­ge et bil­ligt sted og omvendt, så er der næ­sten al­tid en klar sam­men­hæng mel­lem pris og kva­li­tet.

Der er dog god grund til at be­ta­le for en mas­sør med en so­lid ud­dan­nel­se i ryg­gen. Især hvis man har fy­si­ske pro­ble­mer i ek­sem­pel­vis ryg­gen.

Gå ef­ter er­fa­ring

» Hvis du har dår­lig ryg, skal du al­tid væl­ge en er­fa­ren mas­sør. Men husk, at mas­sa­ge ik­ke er be­hand­ling. Du må ik­ke tro, at du ba­re kan gå ind fra ga­den og få mas­sa­ge, og så er alt i or­den. En dyg­tig mas­sør kan må­ske på­pe­ge nog­le pro­ble­mer, men han må ik­ke stil­le di­ag­no­ser. Hvis en mas­sør gør det, bør du ven­de dig om og gå. En mas­sør er ik­ke læ­ge, og der­for er det hel­ler ik­ke hans el­ler

TORS­DAG 2. APRIL 2015 hen­des job at stil­le di­ag­no­ser, « si­ger Re­mi Wei.

Li­ge­le­des kan en dår­lig mas­sør væ­re de­ci­de­ret far­lig og gø­re me­re ska­de, end der er i for­vej­en, hvis du har pro­ble­mer med ryg­gen. Der­for skal du al­tid ha­ve mod på at spør­ge om mas­sø­rens ud­dan­nel­se og tek­nik­ker. Og en­de­lig er det sid­ste råd:

» Spørg din mas­sør, hvor­for du skal væl­ge net­op ham. Hvis han ik­ke kan sva­re, så skal du fin­de en an­den, « slut­ter Re­mi Wei.

BT sæt­ter fo­kus på luksus i hver­da­gen. Følg med og få tip til, hvor­dan du kan bli­ve for­kælet. Mas­sa­ge er bedst, hvis du fin­der en god mas­sør. Gå ef­ter er­fa­ring, ly­der et godt råd fra Re­mi Wei, der ejer en mas­sage­for­ret­ning. Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.