Ge sundt for dig Gu­i­de: 8 mas­sa­ger der gi­ver luksus til krop­pen

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 2. APRIL 2015 1. Fod­mas­sa­ge: Mest af alt for­kælel­se til dig, der el­sker at få rørt ved di­ne fød­der. Der­u­d­over kan det hjæl­pe på øm­me fød­der, som har gå­et i de for­ker­te sko, el­ler led, som ik­ke er ble­vet strakt og vre­det læn­ge. Hvis fod­mas­sa­gen kom­bi­ne­res med zo­ne­te­ra­pi­ens ele­men­ter, kan den end­da ha­ve te­ra­pe­u­tisk ef­fekt på re­sten af krop­pen. Godt for dit ge­ne­rel­le vel­væ­re, blo­dom­lø­bet og mod leds­mer­ter i fød­der­ne. Nog­le me­ner og­så, fod­mas­sa­ge kan hjæl­pe dog med at ud­skil­le af­falds­stof­fer fra blod­ba­ner­ne. 2. Shi­atsu­mas­sa­ge: En gam­mel ja­pansk tra­di­tion, hvor man får mas­sa­ge med et tyndt lag tøj på krop­pen. Mas­sø­ren vil bru­ge si­ne fin­gre, hæn­der og ar­me til at læg­ge pres for­skel­li­ge ste­der på krop­pen. Godt mod smer­ter, angst, de­pres­sion og søvn­løs­hed. 3. An­sigts­mas­sa­ge: Kan hjæl­pe dig, der spæn­der i an­sig­tets mus­k­ler, ek­sem­pel­vis kæ­ber­ne. Der­u­d­over kan an­sigts­mas­sa­ge øge blod­gen­nem­strøm­nin­gen i an­sig­tet og gi­ve dig en bed­re kulør og en smuk­ke­re hud, så det er ba­re med at kom­me i gang. Godt for an­sig­tets kulør og mod spæn­din­ger i an­sig­tet, som kan fø­re til ho­ved­pi­ne. 4. Bo­dy SDS: En mas­sage­form, der får krop­pen til at he­le sig selv – der­af nav­net: Self de­ve­l­op­ment sy­stem. Det er en mas­sa­ge, som og­så ta­ger høj­de for det psy­ki­ske aspekt af vel­væ­re, idet Bo­dy SDS- ta­ger ud­gangs­punkt i, at der er en me­get nø­je sam­men­hæng mel­lem kro­p­s­lig og psy­kisk ba­lan­ce. Godt mod en lang ræk­ke fy­si­ske ska­van­ker og dit­to men­tale samt for­bin­del­sen mel­lem de to. 5. Hot­sto­ne- mas­sa­ge: En ki­ne­sisk mas­sage­form, hvor man lig­ger med et hånd­klæ­de over sig og stry­ges af mas­sø­ren med var­me sten fra fød­der til is­se. Hot­sto­ne­mas­sa­ge vir­ker bå­de af­stres­sen­de, men kan og­så hjæl­pe, hvis du har spæn­din­ger el­ler my­o­ser. Godt mod spæn­din­ger og sti­ve mus­k­ler og for af­slap­ning, blodcir­ku­la­tion og for­dø­jel­se. 6. Olie­mas­sa­ge: Sør­ger bå­de for at mus­k­ler­ne ar­bej­des igen­nem og af­spæn­des. Der­u­d­over sør­ger oli­en for, at hu­den re­vi­ta­li­se­res, li­ge­som blodcir­ku­la­tio­nen mel­lem hud og mus­k­ler øges. Man kan få olie­mas­sa­ge de fle­ste ste­der i ver­den, og en stor del af op­le­vel­sen lig­ger i den rig­ti­ge form for vel­duf­ten­de olie, som kan duf­te af al­le mu­li­ge for­skel­li­ge ting. Godt mod for blodcir­ku­la­tion og vel­væ­re. 7. Kra­nio- sa­kral­mas­sa­ge: Kom til Dan­mark i 1980’ er­ne og er en te­ra­pi­form, som ta­ger ud­gangs­punkt i, at der er be­væ­ge­lig­hed mel­lem kra­niek­nog­ler­ne. Te­ra­pe­u­ten kan ved at lyt­te til krop­pens ryt­me iden­ti­fi­ce­re syg­dom­me og ska­der og hjæl­pe krop­pen til at re­sti­tu­e­re sig selv. Godt mod: rygs­mer­ter, ho­ved­pi­ne, stress og søvn­løs­hed. 8. Tra­di­tio­nel thai­mas­sa­ge: Ud­fø­res af en cer­ti­fi­ce­ret mas­sør uden olie. Mas­sø­ren bru­ger sin egen krop ak­tivt i mas­sa­gen ved for ek­sem­pel at stå el­ler gå på den, der skal mas­se­res. Tryk på mus­k­ler­ne føl­ges op af stræ­kø­vel­ser og de mar­kan­te – og for nog­le vi­dun­der­li­ge – knæk i led­dene. Godt for ud­skil­lel­se af af­falds­stof­fer fra krop­pen samt ge­ne­relt vel­væ­re og af­spæn­ding af mus­k­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.