Find det sun­de

Fle­re af de dy­re rug­brød in­de­hol­der for me­get salt og for få fi­bre, af­slø­rer en ana­ly­se af ot­te fuld­korns­brød fra lan­dets stør­ste gour­met­ba­ge­re

BT - - FORBRUG - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk

LUKSUSBRØD

Kun ét ud af ot­te fuld­korns­rug­brød fra dan­ske gour­met­ba­ge­re be­står Hjer­te­for­e­nin­gens an­be­fa­lin­ger til det klas­si­ske, dan­ske rug­brød.

Så­dan ly­der dom­men ef­ter en grun­dig la­bo­ra­to­ri­e­test af ot­te fuld­korns­rug­brød, som BT har fo­re­ta­get i sam­ar­bej­de med Hjer­te­for­e­nin­gen. Re­sul­ta­ter­ne vi­ser, at der er alt for me­get salt samt ik­ke nok kost­fi­bre i fler­tal­let af de dy­re rug­brød, som dan­sker­ne i stor stil ind­kø­ber til på­ske­fe­ri­ens frokost­bor­de.

Det gæl­der blandt an­dre fuld­korns­rug­brød fra luksuskæ­der som Lag­ka­ge­hu­set, Em­me­rys samt Mey­ers Ba­ge­ri. Gu­lero­d­s­rug­brø­d­et fra Bil­kas ba­ger i Oden­se er det ene­ste fuld­korns­rug­brød, der får grønt lys fra Hjer­te­for­e­nin­gen, der er lan­dets næst­stør­ste syg­doms­be­kæm­pen­de or­ga­ni­sa­tion.

» Fuld­korns­rug­brød er det go­de valg in­den­for rug­brød. Te­sten vi­ser da og­så, at brø­de­ne ge­ne­relt er okay, men al­li­ge­vel er der kun et, der le­ver op til vo­res kri­te­ri­er for rug­brød. Tre af brø­de­ne har et me­get højt sal­tind­hold og fle­re af dem in­de­hol­der ik­ke nok kost­fi­bre, « si­ger Hanne Skov, er­næ­rings­fag­lig kon­su­lent hos Hjer­te­for­e­nin­gen.

Hun un­der­stre­ger dog, at man som ud­gangs­punkt får et sundt rug­brød med hjem, når man be­der om fuld­korn hos sin ba­ger.

BT har uaf­hæn­gigt af Hjer­te­for­e­nin­gen ud­valgt ot­te af lan­dets stør­ste ba­ger­kæ­der og ano­nymt ind­købt en bun­ke rug­brød.

Hvert sted blev der spurgt ef­ter ‘ to fuld­korns­rug­brød’. Det ene blev sam­me dag kørt til pro­fes­sio­nel ana­ly­se hos Eu­ro­fins Ste­ins La­bo­ra­to­ri­um i Vej­en ved Kol­ding, mens det an­det rug­brød blev fo­to­gra­fe­ret i avi­sens lo­ka­ler på Pilestræde i Kø­ben­havn. i Oden­se måt­te eks­pe­di­en­ten dog rin­ge og spør­ge til rå­ds, før den se­ne­re testvin­der, gu­lero­d­s­brø­d­et, blev lan­get over di­sken.

» Brø­d­et le­ver op til al­le vo­res kri­te­ri­er for rug­brød og ud­mær­ker sig sær­ligt ved et højt fi­be­rind­hold og et lavt ind­hold af salt. En vel­fortjent før­ste­plads, « si­ger Hanne Skov fra Hjer­te­for­e­nin­gen.

Te­stens af­slø­rin­ger er dår­ligt nyt for de dan­ske­re, der tror de gør sund­he­den en tje­ne­ste ved at for­kæ­le sig selv med et dyrt og læk­kert gour­met- fuld­korns­rug­brød.

» Brø­de­ne fra Mey­ers Ba­ge­ri, Em­me­rys og Lag­ka­ge­hu­set har et unød­ven­digt højt sal­tind­hold. Spi­ser man to sto­re ski­ver af det med hø­jest sal­tind­hold sva­rer det næ­sten til halv­de­len, nem­lig 40 pct., at det salt, man må få på en dag. Der­til skal så læg­ges salt fra det på­læg man put­ter på brø­d­et, « si­ger er­næ­rings­kon­su­len­ten fra Hjer­te­for­e­nin­gen.

Til gen­gæld er det glæ­de­ligt, at al­le brø­de­ne har et ‘ gan­ske pænt’ fi­be­rind­hold.

» Vi kan ik­ke se på ana­ly­ser­ne, hvor me­get fuld­korn der er i, men brø­de­ne har al­le sam­men et pænt fi­be­rind­hold, hvil­ket sag­tens kan væ­re et tegn på, at der er en god an­del fuld­korn, for­di fi­bre­ne er en del af fuld­kor­net, « for­kla­rer Hanne Skov.

Und­ta­gel­sen kan væ­re, at fi­bre­ne stam­mer fra en ek­stra til­sæt­ning af æb­le- og ci­ko­ri­e­fi­bre, som man of­te ser i nog­le ty­per af in­du­stri­elt frem­stil­le­de brød, for at kun­ne re­k­la­me­re med et højt fi­be­rind­hold.

» Det er næp­pe til­fæl­det her, hvor der ik­ke er va­re­de­kla­ra­tion på brø- det, der jo lig­ger bag ba­ge­rens glas. Der­for har ba­ger­ne som ud­gangs­punkt in­gen grund til at til­sæt­te ek­stra fi­bre, « si­ger Hanne Skov.

Brø­de­ne er vur­de­ret ef­ter Hjer­te­for­e­nin­gens kri­te­ri­er for ind­hold af fedt, suk­ke­rar­ter, kost­fi­bre og salt.

TORS­DAG 2. APRIL 2015

Hanne Skov, er­næ­rings fag­lig kon­su­lent i Hjer­te­for­e­nin­gen, med et af de ot­te te­ste­de rug­brød, der gan­ske vist er dyrt, men ik­ke spe­ci­elt godt, set med de sund­heds­fag­li­ge bril­ler. Fo­tos: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.