Au­stra­li­en kal­de

Bjørn Lom­borg ind­le­der et sam­ar­bej­de med et au­stralsk uni­ver­si­tet. Den dan­ske kli­ma­de­bat­tør skal for­ske i ud­vik­ling og pri­o­ri­te­ring

BT - - NYHEDER - Na­ja Dan­da­nell Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

KLI­MA

I novem­ber sid­ste år hav­de Au­stra­li­ens han­dels­mi­ni­ster, An­drew Robb, ’ en god slud­der’ med den dan­ske kli­ma­for­sker Bjørn Lom­borg. I hvert fald iføl­ge mi­ni­ste­rens twe­et.

Den dan­ske kli­ma­de­bat­tør be­søg­te Au­stra­li­en i for­bin­del­se med G20- mø­det, hvor han tal­te ved et se­mi­nar, sponso­re­ret af ver­dens stør­ste kul­mi­ne­sel­skab, ame­ri­kan­ske Pea­bo­dy.

Hvad Lom­borg og kli­ma­skep­ti­ke­ren An­drew Robb tal­te om, har de ik­ke delt med of­fent­lig­he­den.

Men fak­tum er i hvert fald, at den au­stral­ske stat nu fi­re må­ne­der se­ne­re har be­slut­tet at støt­te Lom­borgs tæn­ket­ank, Co­pen­ha­gen Con­sensus Cen­tre ( CCC), med fi­re mil­li­o­ner dol­lar.

CCC ind­le­der et sam­ar­bej­de med Uni­ver­si­ty of Western Au­stra­lia, blandt an­det for at ska­be et Au­stra­li­an Con­sensus Cen­tre.

Selv frem­hæ­ver Bjørn Lom­borg, at han ik­ke skal til at for­tæl­le au­stra­li­er­ne, hvad de skal me­ne om kli­ma - der­i­mod skal den bor­ger­li­ge au­stral­ske re­ge­ring, med pre­mi­er­mi­ni­ster To­ny Ab­bott i spid­sen, læ­re at pri­o­ri­te­re ver­dens ud­for­drin­ger.

En skar­pe­re de­bat

» Jeg skal væ­re med til at sør­ge for, at den au­stral­ske po­li­ti­ske de­bat om pri­o­ri­te­ring bli­ver skar­pe­re og har en me­re vel­fun­de­ret ba­se, « si­ger Bjørn Lom­borg.

» Det er enormt vig­tigt at fast­slå, at det her ik­ke pri­mært kom­mer til at hand­le om kli­ma. Det bli­ver om ud­vik­ling og om Au­stra­li­en. Det er sand­syn­ligt, at man i en dis­kus­sion om ud­vik­ling og­så vil ta­le om global op­varm­ning. Men langt vig­ti­ge­re er det at snak­ke om ud­vik­ling, « si­ger Lom­borg og næv­ner ud­for­drin­ger i for­hold til fejl­er­næ­ring, ud­dan­nel­se og in­fra­struk­tur som fo­ku­s­om­rå­der for det nye cen­ter.

Der skal da­ta på bor­det

Der skal så­le­des da­ta på bor­det, som kan dan­ne bag­grund for en dis­kus­sion af, hvor­dan man bedst - og mest ef­fek­tivt - kan ta­ck­le ver­dens pro­ble­mer. Med an­dre ord skal au­stra­li­er­ne læ­re at la­ve cost be­ne­fit- ana­ly­ser.

» Vi vil ger­ne en­de med, at al­le stil­ler de helt ba­na­le spørgs­mål: Hvor me­get ko­ster det, og hvor me­get godt gør det? Så­dan at vi har en idé om, hvad vi skal pri­o­ri­te­re, « si­ger kli­ma­for­ske­ren.

Med he­debøl­ger og ri­si­ko for tør­ke, sko­v­bran­de og døds­fald er Au­stra­li­en det kon­ti­nent, der må­ske al­ler­stær­ke­st mær­ker kon­se­kven­ser­ne af den glo­ba­le op­varm­ning. For­å­ret 2014 blev iføl­ge det au­stral­ske Bu­reau of Me­te­o­r­o­lo­gy ’ det var­me­ste for­år’ i må­lin­ger­nes hi­sto­rie.

In­gen kli­ma- be­kym­ring

Al­li­ge­vel af­spej­ler pre­mi­er­mi­ni­ster To­ny Ab­botts po­li­tik ik­ke den sto­re be­kym­ring for kli­ma­et. Hans re­ge­ring har blandt an­det af­skaf­fet CO2- af­gif­ten og ned­lagt en kli­makom­mis­sion, der skul­le sik­re be­folk­nin­gen uaf­hæn­gig in­for­ma­tion om den glo­ba­le op­varm­ning.

Des­u­den op­træ­der To­ny Ab­bott hyp­pigt for en kampag­ne, lan­ce­ret af Pea­bo­dy og dets au­stral­ske dat­ter­sel­skab, Pea­bo­dy Ener­gy Au­stra­lia. Kampag­nen skal hjæl­pe fat­ti­ge med at få ad­gang til ener­gi, og her hed­der det, at ’ kul er nøg­len til men­ne­ske­lig sund­hed og til et rent mil­jø’.

Du op­træ­der fle­re gan­ge i ar­tik­ler på kampag­nesi­den. Hvor­dan hæn­ger det sam­men?

» Det har jeg fak­tisk ik­ke set. Og det er be­stemt hel­ler ik­ke så­dan, at vi har tænkt os at skul­le væ­re re­ge­rin­gens stiki- rend- dreng. Jeg har mød­tes med man­ge folk fra op­po­si­tio­nen li­ge net­op, for­di det her ik­ke hand­ler om at støt­te hver­ken en høj­re- el­ler ven­stre­o­ri­en­te­ret re­ge­ring, men om at fin­de smar­te løs­nin­ger, som for­hå­bent­lig bå­de høj­re­og ven­stre­fløj­en kan væ­re eni­ge om, « si­ger Bjørn Lom­borg.

TORS­DAG 2. APRIL 2015

Bjørn Lom­borgs om­strid­te tæn­ket­ank, Co­pen­ha­gen Con­sensus Cen­tre, ind­le­der et sam­ar­bej­de med et au­stralsk uni­ver­si­tet. Den dan­ske kli­ma­de­bat­tør skal for­ske i ud­vik­ling og pri­o­ri­te­ring.

Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.