Kul­tur Wal­ker genop­står

Med et tek­no­lo­gisk an­sigt og brød­re­nes krop­pe spil­ler den af­dø­de sta­dig ho­ved­rol­len

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

DI­GI­TAL BODYDOUBLE

Selv­om Paul Wal­ker dø­de halvvejs hen­ne i op­ta­gel­ser­ne til da­gens action­pre­mi­e­re ’ Fast & Furious 7’, spil­ler action­s­tjer­nen sta­dig ho­ved­rol­len, som om in­tet er hændt.

Op­skrift en på den­ne miraku­lø­se genop­stan­del­se, som li­ge nu im­po­ne­rer selv Hol­lywoods mest skar­psin­di­ge tek­no­lo­gi­jour­na­li­ster, be­står af tre de­le.

For det før­ste sag­de Pe­ter ( Rin­ge­nes Her­re) Ja­ck­sons ef­fekt­fi rma We­ta Di­gi­tal VFX øje­blik­ke­ligt ja- tak til ud­for­drin­gen. Og Ja­ck­son og co. har nu ar­bej­det på op­ga­ven i to år. Des­u­den lå fi lm­selska- bet in­de med man­ge ek­stra­op­ta­gel­ser af Paul Wal­ker fra bå­de ’ Fast & Furious 7’ og de seks fo­re­gå­en­de af­snit i action­se­ri­en. Og en­de­lig fi k in­struk­tør Ja­mes Wan hjælp fra Paul Wal­kers egen fa­mi­lie, idet brød­re­ne Ca­leb og Co­dy Wal­ker i over et år er ble­vet fi lmet til bå­de action- og dra­ma­se­kven­ser, for der­eft er at få bro­de­rens an­sigt di­gi­talt ’ kli­stret’ på de­res krop­pe.

En di­gi­tal Paul Wal­ker

Det ly­der langt ude. Men som du selv kan se i bi­o­gra­fen fra i dag, er re­sul­ta­tet så godt, at det er umu­ligt at skel­ne den rig­ti­ge Paul Wal­ker fra hans di­gi­ta­le dob­belt­gæn­ger.

Eft er Paul Wal­kers plud­se­li­ge død blev der selv­føl­ge­lig la­vet lidt om i ma­nuskrip­tet. Men det en­de­li­ge re­sul­tat er fak­tisk im­po­ne­ren­de tæt på det pro­jekt, der var plan­lagt, da de før­ste op­ta­gel­ser be­gynd­te tid­ligt i 2013.

Paul Wal­kers død var i 2013 én af de mest om­tal­te show­biz- hi­sto­ri­er.

Sam­men med sin go­de ven og fi nans­rå­d­gi­ver Ro­ger Ro­das skul­le den 40- åri­ge far til te­e­na­ge­dat­te­ren Me­a­dow ( 13) li­ge ha­ve en hur­tig kø­re­tur i en spl­in­ter­ny Pors­che Car­re­ra GT. Men Ro­ger Ro­das mi­ste­de her­re­døm­met med 130 km/ t. Beg­ge un­ge mænd mi­ste­de li­vet i et gru­somt fl am­me­hav.

Me­re end ba­re fi lm

Eft er den op­le­vel­se skul­le man tro, at Paul Wal­kers fa­mi­lie vil­le hol­de sig fra alt, der hav­de med ’ Fast & Furious 7’ at gø­re.

Men da in­struk­tør Ja­mes Wan hen­vend­te sig, var brød­re­ne Ce­leb og Co­dy Wal­ker ik­ke et øje­blik i tvivl. For Paul Wal­ker, Vin Di­e­sel og al­le de an­dre med­vir­ken­de hav­de fi lm­se­ri­en nem­lig for­længst ud­vik­let sig til me­get me­re end blot surt ar­bej­de.

» De var som én stor fa­mi­lie. Paul glæ­de­de sig til hver ene­ste ar­bejds­dag. Han tog oft e sin dat­ter med på ar­bej­de. Og sam­men med sin ud­vi­de­de fa­mi­lie fi k vo­res bror og­så mu­lig­hed for at rej­se jor­den rundt. Og uan­set hvor de kom hen, el­ske­de folk se­ri­en og dens fi gu­rer, « for­kla­rer Ca­leb Wal­ker – bror og bodydouble.

» Og der­for så vi det nær­mest som en pligt og en ære at gø­re ar­bej­det fær­digt for Paul, « til­fø­jer Co­dy Wal­ker til bla­det Hol­lywood Repor­ter.

Og Paul Wal­kers død har ik­ke ale­ne in­tro­du­ce­ret en helt ny di­gi­tal ar­bejds­me­to­de i Hol­lywood. Hans plud­se­li­ge død har og­så gjort an­dre in­struk­tø­rer og fi lm­sel­ska­ber ek­stra for­sig­ti­ge.

I dag er det så­le­des ik­ke ual­min­de­ligt, at de sto­re stjer­ner i nye fi lm får en fuld kro­p­s­scan­ning, før opt agel s er ne over­ho­ve­det be­gyn­der. På den må­de har den tek­ni­ske af­de­ling al­le­re­de et f or­spring, hvis det u t æn­ke­li­ge skul­le ske.

Én af de vil­de ef­fek­ter i ’ Fast & Furious 7’. Er det Wal­ker… el­ler hans di­gi­ta­le dob­belt­gæn­ger? Fo­to: UIP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.