Mor er den vær­ste i ver­den

BT - - KULTUR - Mi­cha­el Lind lind@ bt. dk

FILM

’ Mom­my’ DRA­MA **** **

Den ta­lent­ful­de ca­na­di­ske in­struk­tør og sku­e­spil­ler Xavi­er Do­lan, der som 20- årig vandt pri­ser i Can­nes for sin de­but­fi lm ’ I Kil­led My Mo­t­her’ er til­ba­ge med en in­tens fi lm om mor og søn- for­hold og bru­ger igen de sam­me to kvin­de­li­ge sku­e­spil­le­re.

Vi mø­der den en­li­ge mor ’ Die’, som må hen­te sin 15- åri­ge adhd- søn Ste­ve hjem fra kostsko­len, eft er han har sat ild til kan­ti­nen. Beg­ge har svært ved at kon­trol­le­re de­res in­dre ra­se­ri, og samvæ­ret be­står af alt for me­gen rå­ben og skri­gen.

Et in­ter­es­sant ven­skab op­står med den ny­til­fl yt­te­de gen­bo Kyla – en trau­ma­ti­se­ret læ­rer, som har ta­le­pro­ble­mer eft er at ha­ve mi­stet sin søn, og hun be­gyn­der at hjem­mesko­le den hy­perak­ti­ve vold­som­me Ste­ve.

Den pris­be­løn­ne­de fi lm er visu­elt fl ot ( op­ta­get i 1: 1 ra­tio) og An­to­i­ne- Oli­vi­er Pi­lon spil­ler frem­ra­gen­de som søn­nen Ste­ve, men den tid­li­ge­re so­ap- sku­e­spil­ler An­ne Dor­val vir­ker desvær­re ik­ke tro­vær­dig som stærk kvin­de fra en lav so­ci­al­grup­pe. Tøj, neg­le, hår og tyg­ge­gum­mi gør det ik­ke ale­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.