Fra rod til fol­ke­e­je

Paw Hen­rik­sen hav­de gang i en bok­se­kar­ri­e­re, da han fi k smag for sku­e­spil­let

BT - - NAVNE - Tri­ne Munk- Pe­ter­sen tmp@ Ber­ling­s­ke. dk

40 ÅR I MOR­GEN

2014 var et godt år for sku­e­spil­le­ren Paw Hen­rik­sen. Der var an­mel­der­ro­ser for hans te­a­ter­præ­sta­tio­ner i Beck­etts ’ Gla­de da­ge’ på Sor­te Hest og for hans San­cho Pan­cha i Bet­ty Nan­sens op­sæt­ning af ’ Don Qu­ixo­te’, og på fi lm og tv blev han nær­mest fol­ke­e­je – i den po­pu­læ­re bør­ne­fi lm, ’ Fa­mi­li­en Jul’ og i DRs julekalender ’ Tids­rej­sen’.

Der stod el­lers ik­ke skre­vet fol­kekær sku­e­spil­ler på Paw Hen­rik­sens frem­tids­ud­sig­ter un­der op­væk­sten i Gre­ve. Eft er eget ud­sagn var han lidt af en rod, der hav­de svært ved at sid­de stil­le, og som ik­ke in­ter­es­se­re­de sig syn­der­ligt for, hvad der ske­te i sko­len. Boks­ning blev hans red­ning. Di­sci­pli­nen og den kon­tan­te af­reg­ning pas­se­de godt til hans tem­pe­ra­ment. Fra han var 14 til 19 år, dyr­ke­de han den hårdt­slå­en­de sport og nå­e­de en en­kelt uof­fi ci­el land­skamp som med­lem af ju­ni­o­r­lands­hol­det, in­den in­ter­es­sen for sku­e­spil blev vakt og fi k ham til­ba­ge på sko­le­bæn­ken. Først en HF og der­på fi re år på Sta­tens Te­a­ter­sko­le, hvor han blev fær­dig i 2000.

Mo­tio­nist

Boks­ning har sta­dig hans sto­re in­ter­es­se, og han er bl. a. am­bas­sa­dør for Sjæl­lands Ama­tør Bok­se Uni­on. El­lers er cyk­ling den sto­re fri­tids­pas­sion, som han dyr­ker på am­bi­tiøst plan sam­men med bl. a. ven­nen Bri­an Holm.

Paw Hen­rik­sen blev for al­vor kendt, da han i 2006 fi k rol­len som An­na Pi­hls re­gel­ret­te, vand­kæm­me­de po­li­ti­kol­le­ga Kim i tv- se­ri­en ’ An­na Pihl’, hans før­ste stør­re, gen­nem­gå­en­de tv- rol­le. Men op­ta­gel­ser­ne var kun li­ge af­slut­tet, da han blev ramt af en al­vor­lig tarm­syg­dom, som tru­e­de ik­ke ba­re kar­ri­e­ren, men på et tids­punkt næ­sten tog li­vet af ham.

Her kom Paw Hen­rik­sens go­de fy­si­ske kon­sti­tu­tion og vil­jestyr­ke ham til gavn. Han kæm­pe­de sig til­ba­ge til for­dums styr­ke, og selv om han i dag le­ver med kro­ni­ske smer­ter, næg­ter han at la­de det be­græn­se sit liv, hver­ken som sku­e­spil­ler el­ler som idræts­u­dø­ver.

Som am­bas­sa­dør for pa­tient­for­e­nin­gen Co­li­tis- Chron Fore­nin­gen ar­bej­der han for stør­re åben­hed om syg­dom­men. Han er og­så am­bas­sa­dør for Bør­ne­hjælps­da­gen og for La Flam­me Rou­ge, der ind­sam­ler mid­ler til kræft ram­te børn.

I kar­ri­e­ren har Paw Hen­rik­sen med­vir­ket i en ræk­ke te­a­ter­rol­ler, bl. a. i ’ Den kauka­si­ske kridtcir­kel’ på Det Kon­ge­li­ge, Mam­mut­te­a­trets ’ Fo­bi­sko­len’ og ’ Hen­rik og Per­nil­le’ på Fol­ke­te­a­tret. På fi lm har man kun­net op­le­ve ham i bl. a. ’ Brød­re’, ’ En mand ven­der hjem’ og ’ Kar­las Ka­ba­le’, og li­ge nu er han i gang med ind­spil­nin­ger­ne til Zen­tro­pas nye fi lm om li­vet på et dansk bør­ne­hjem i 1960er­ne, ’ Der kom­mer en dag’ med bl. a. Lars Mik­kel­sen og So­fi e Gråbøl. På trods af en al­vor­lig tarm­sy­dom næg­ter sku­e­spil­ler Paw Hen­rik­sen at læg­ge sku­e­spil­let og cyk­len på hyl­den. Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.