Idyl skyl­let væk

BT - - TV - DRA­MA 15: 00 19: 25 21: 00 06: 00 11: 10 07: 25 09: 20 13: 15 16: 55 22: 45 00: 45-

Maria, hen­des mand, Hen­ry, og de­res tre små s øn­ner, Si­mon, Thomas og Lucas, rej­ser på ju­le­fe­rie til Thailand, hvor de ser frem til en uforg­lem­me­lig fa­mi­lie­fe­rie sam­men i det tro­pi­ske pa­ra­dis. Men om mor­ge­nen den 26. de­cem­ber, eft er en lang ju­le­aft en, hvor fa­mi­li­en slap­per af ved po­o­len un­der den stil­le, skyfri him­mel, sti­ger en fj ern sum­men lyn­hur­tigt til et ræd­selsvæk­ken­de, uhyg­ge­ligt brøl fra na­tu­rens al­ler­mør­ke­ste ræd­selskam­mer. Imens Maria ser ufor­stå­en­de til, fuld­kom­men lam­met af frygt, rej­ser der sig – fuld­kom­men uden var­sel - en mur af kulsort vand, der brø­ler ustop­pe­ligt hen over ho­tel­lets grund mod hen­de og fa­mi­li­en! På et øje­blik bli­ver fa­mi­li­en ik­ke ale­ne brutalt fl ået fra hin­an­den, men kvæ­stes og­så hver især i stør­re el­ler min­dre grad. In­gen af dem ved, hvor de an­dre er, el­ler om de i det he­le ta­get har over­le­vet den før­ste skræm­men­de bøl­ge. Nu må de hver især ik­ke ale­ne kæm­pe for at over­le­ve, men og­så for at fi nde hin­an­den igen. Midt i ka-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: ta­stro­fen op­le­ver de og­så en ut­ro­lig med­men­ne­ske­lig­hed fra de tu­sind­vis af an­dre - li­ge så des­pe­ra­te - of­re for den fryg­te­li­ge ka­ta­stro­fe … ( DR1)

The Ro­un­ders. Ame­ri­kansk wester­n­ko­me­die fra 1965. ( T) Un­der nye stjer­ner. Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1942. ( T) Vildt blod. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1955. ( T) Høj­en. En­gelsk krigs­dra­ma fra 1965. ( T) The Ti­me Ma­chine. Ame­ri­kansk sci­en­ce fi­ction- film fra 1960.

( T) Ster­nwood- myste­ri­et. Ame­ri­kansk kri­mi fra 1946. ( T) Hor­se­men of the Apo­ca­lyp­se. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1962.

( T) Mar­lowe – en syl i ryg­gen. Ame­ri­kansk kri­mi fra 1969.

( T) Shaft i Afri­ka. Ame­ri­kansk actionfilm fra 1973. ( T) Ung­dom­mens sø­de fugl. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1962.

Nat- tv.

Fa­mi­lie­fa­de­ren Hen­ry ( Ewan McGre­gor) må kæm­pe for sin egen og fa­mi­li­ens over­le­vel­se, da en t su­na­mi brutalt for­an­drer fe­ri­ei­dyl­len i Thailand til et ma­re­ridt.

Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.